Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Комисија за доделу стипендија
Број: 06-1789
Дана:16.12.2013.године
Мали Зворник

 

            На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.6/13) и спроведеног поступка по Конкурсу, објављеном дана 25.11.2013.године Комисија за доделу стипендија на седници одржаној дана 16.12.2013.године, донела је 

О Д Л У К У

О додели стипендија студентима за школску 2013/2014. годину

I

            На основу расписаног и објављеног Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2013/2014.годину додељују се стипендије следећим студентима, и то: 

            1. Марија Милосављевић из Малог Зворника; 80,14 бодова
            2. Слађана Јовић из Доње Борине; 78,28 бодова
            3. Ивана Бајуновић из Малог Зворника; 77,38 бодова
            4. Зоран Илић из Доње Борине; 75,38 бодова
            5. Марко Врачевић из Малог Зворника; 71,54 бодова
            6. Драгана Гајић из Цулина; 71,12 бодова
            7. Велимирка Дамјановић из Доње Борине; 70,00 бодова
            8. Даринка Гурдељевић из Малог Зворника; 69,78 бодова
            9. Јелена Белић из Малог Зворника; 69,60 бодова
          10. Весна Савић из Малог Зворника; 67,20 бодова         

II

            Месечни износ стипендије за студенте са територије општине Мали Зворник утврдило је Општинско веће општине Мали Зворник, Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2013/2014.годину бр.06-1582 од дана 13.11.2013.годиине у висини од 10.000,00 динара. 

III

            Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора и студенту се исплаћује у десет једнаких месечних рата, а студенту завршне године студија са непарним бројем семестара у пет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2013.године.

            Исплата стипендије за ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

IV

            Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 7, функције 110, економске класификације 472, за 2013/2014.годину.

            За реализацију претходног става ове тачке надлажна је Служба буџета. 

V

            Студент – Корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе, најкасније у року од 15 дана од дана пријема ове Одлуке, с тим да је дужан у истом року доставити изјаву дату у Месној канцеларији према месту пребивалишта да већ није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта и других разних фондова, организација и предузећа.

            Корисник стипендије се обавезује да достави са факултета потврду да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта.

У случају да неко од кандидата који су Одлуком о додели стипендија добили стипендију, недостави потврду са факултета да већ није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта, губи право на стипендију и аутоматски следећи кандидат са ранг листе стиче право да буде корисник стипендије.

            Саставни део ове Одлуке је и ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2013/2014.годину.

VI

            Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна.

VI

            Одлуку доставити: учесницима конкурса, Председнику општине, Начелнику Општинске управе и архиви.

VII

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Мали Зворник“.

 

О б р а з л о ж е њ е

             На основу члана 3. став 3 Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.6/13) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2013/2014 годину бр.06-1582 од 13.11.2013. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2013/2014.годину.

Конкурс број 06-1629, објављен је дана  25.11.2013.године, на огласној табли Општине Мали Зворник, огласним таблама месних заједница и на сајту општине Мали Зворник.

Конкурсом је предвиђена додела десет стипендија у висини од 10.000,00 динара, месечно а сагласно Одлуци о броју и висни студентске стипендије за школску 2013/2014.годину бр.06-1582 од 13.11.2013.године.

            Конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања.

            Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник именована решењем Општинског већа општине Мали Зворник бр. 06-1583 од 13.11.2013.године, разматрала је приспеле пријаве на Конкурс, на седницама одржаним у сали Општинског већа општине Мали Зворник дана 13.12.2013.године и 16.12.2013.године и утврдила следеће:

            Благовремене пријаве на конкурс поднело је свих 14 студената, и то: Маријана Петковић из Брасине, студент друге године Медицинског факултета у Београду; Марија Милосављевић из Малог Зворника, студент пете године – мастер Филолошког факултета у Београду; Весна Савић из Малог Зворника, студент треће године Учитељског факултета у Ужицу; Зоран Илић из Доње Борине, студент четврте године Медицинског факултета у Новом Саду; Ивана Бајуновић из Малог Зворника, студент пете године Медицинског факултета у Крагујевцу; Биљана Петровић из Будишића, студент друге године Природно-математичког факултета у Новом Саду; Даринка Гурдељевић из Малог Зворника, студент треће године Војно-медицинске академије у Београду; Тамар Зељић из Малог Зворника, студент друге године Природно-математичког факултета у Новом Саду; Јелена Белић из Малог Зворника, студент треће године Факултета за физичку хемију у Београду; Слађана Јовић из Доње Борине, студент пете године – мастер Дефектолошког факултета у Београду; Драгана Гајић из Цулина, студент четврте године Медицинског факултета у Новом Саду; Марко Врачевић из Малог Зворника, студент четврте године Економског факултета у Суботици, Ивана Марјановић из Малог Зворника, студент друге године Архитектонског факултета у Београду и Велимирка Дамјановић из Доње Борине, студент друге године Факултета примењених уметности.

            Кандидат Биљана Петровић из Будишића је доставила благовремену пријаву на конкурс али није испунила услов који се односи на просек оцена јер је именована  имала мањи просек од предвиђеног Правилником.

            Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11, 12, 13. и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

–          чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;

–          чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;

–          чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима и то за:

            1. уписану другу годину студија          – 10 бодова,

            2. уписану трећу годину студија          – 15 бодова,

            3. уписану четврту годину студија      – 20 бодова,

            4. уписану пету годину студија            – 25 бодова,

            5. уписану шестугодину студија          – 30 бодова.

       –  чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације.

На основу броја бодова утврђује се ранг листа.

            Увидом у приспелу документацију и применом критеријума из Правилника, а посебно члана 13. и члана 14. сачињена је ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је одлучено као у диспозитиву.

 

 КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

 

                                                                               Председник 
                                                                      Миланка Петровић, с.р.

 

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

     ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ

 

Редни број

Име и презиме

Назив факултета

Укупно бодова

1.

Марија Милосављевић

Мали Зворник

Филолошки факултет, Београд

80,14

2.

Слађана Јовић

Доња Борина

Дефектолошки факултет, Београд

78,28

3.

Ивана Бајуновић

Мали Зворник

Медицински факултет, Крагујевац

77,38

4.

Зоран Илић

Доња Борина

Медицински факултет, Нови Сад

75,38

5.

Марко Врачевић

Мали Зворник

Економски факултет, Суботица

71,54

6.

Драган Гајић

Цулине

Медицински факултет, Нови Сад

71,12

7.

Велимирка Дамјановић

Доња Борина

Факултет примењених уметности Београд

70,00

8.

Даринка Гурдељевић

Мали Зворник

Војно-медицинска академија, Београд

69,78

9.

Јелена Белић

Мали Зворник

Факултет за физичку хемију, Београд

69,60

10.

Весна Савић

Мали Зворник

Учитељски факултет, Ужице

67,20

11.

Ивана Марјановић

Мали Зворник

Архитектонски факултет, Београд

65,92

12.

Тамара Зељић

Мали Зворник

Природно-матем. факултет Нови Сад

64,66

13.

Маријана Петковић

Брасина

Медицински факултет, Београд

62,02