На основу члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. лист општине Мали Зворник“ број 12/17), Председник општине Мали Зворник, објављује

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА – ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 1090/1, 1088, 582/2, 598, 765/2, 559, 701, 607 и 576 СВЕ У КО МАЛИ ЗВОРНИК, У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Закуподавац дела катастарских парцела је општина Мали Зворник.

Општина Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда даје у закуп делове катастарских парцела 1090/1, 1088, 582/2, 598, 765/2, 559, 701, 607, и 576, све у КО Мали Зворник, дефинисане према локацијама и то:

Локација бр. 1: се налази у УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА 3 на катастарској парцели број 1090/1 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп три локације површина P = 9,00 m2  на којима ће бити постављена три  монтажна објекта привременог карактера. Наведене локације се  налазе на површини јавне намене – тротоару непосредно иза  аутобуског стајалишта – једна поред друге (графички прилог слика 4 – ознаке: „В“, „Г“ и „Д“).

Такође издати у закуп једну локацију површине P = 60,00 m2 за постављање једног монтажног објекта привременог карактера (графички прилог слика 4 – ознака „Б“) и поред ње једну локацију површине P = 8,00 m2 за постављање једног привременог објекта (графички прилог слика 4 – ознака „А“ ).

Поред наведених даје се у закуп  још једна локација површине P = 38,00 m2  за постављање једног монтажног објекта привременог карактера, у близини пешачког прелаза који спаја два тротоара дуж улице Вука Караџића (графички прилог слика 4 – ознака „Ђ“), при чему је наведена локација око 7,0 м удаљена од коловоза, што омогућава несметан пролаз пешака.

Локација бр. 2: се налази у УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА 2Б  на катастарској парцели број 1088 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп једну локацију површине P = 35,00 m2 (графички прилог слика 4 – ознака „Е“) за постављање једног монтажног објекта привременог карактера. Наведена локација је у близини пешачког прелаза који спаја два тротоара дуж улице Вука Караџића, при чему би постављање монтажног објекта привременог карактера оставило довољно простора за несметан и безбедан пролаз и прилаз пешака самој локацији, узимајући у обзир да је локација у близини коловоза.

Локација бр. 3: се налази у УЛИЦИ  ДРИНСКА 1 на катастарској парцели број 582/2 у КО Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп једну локацију површине P = 49,00 m2 за постављање једног монтажног објекта привременог карактера. Локација је смештена непосредно испод зграде општине Мали Зворник, са друге стране коловоза. Распоред приказан на графичком прилогу ( слика 2 – ознака „М“).

На делу катастарских парцела број 582/2 и 598 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп једну локацију површине P = 43,00 m2 за постављање једног монтажног објекта  привременог карактера. Локација  дата на графичком прилогу (слика 2 ознака – „Н“).

Локација бр. 4: се налази у УЛИЦИ ДРИНСКА 2 на катастарској парцели број 598 у КО Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп једну локацију површине P = 54,00 m2 за постављање једног монтажног објекта привременог карактера. Локација се налази   испод  зграде општине Мали Зворник – у низу са зградом општине уз коловоз, према ПС Мали Зворник. Распоред дат  на  графичком прилогу (слика 3 – ознака „Њ“).

Локација бр. 5: се налази у  УЛИЦИ СВЕТОСАВСКА 5 на катастарској парцели број 765/2 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп три локације следећих површина (редом): једна локација површине P = 32,00 m2 (графички прилог слика 5- ознака „С“), једна локација површине P = 28,00 m2 (графички прилог слика 5 – ознака „П“) и једна локација површине P = 24,00 m2 (графички прилог слика 5- ознака „Р“), за постављање три монтажна објекта привременог карактера (на свакој описаној локацији по један објекат).

Најближа локација  овог низа је удаљена од коловоза око 18,0 м.

Локација бр. 6: се налази у УЛИЦИ  КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 18, на катастарској парцели број 559 К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 1073. Издати у закуп једну локацију површине P = 9,00 m2 за постављање једног монтажног објекта  привременог карактера.

Наведена локација се налази на површини јавне намене – тротоар, на позицији прилаза Пореској управи (1,8 м од коловоза и 4,0 м од објекта), а монтажни објекат привременог карактера  поставити тако да не омета  слободан пролаз пешака и коришћење јавне површине. Распоред дат  на графичком прилогу (слика 1 – ознака „О“).

Локација бр. 7: ce налази у УЛИЦИ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 19 на катастарској парцели број 701 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 1130. Издати у закуп једну локацију површине P = 9,00 m2 за постављање једног монтажног објекта привременог карактера  на површини јавне намене – тротоар у непосредној близини укрштања Рибарске улице са ул. Краља Петра I.

Локација се налази у зони вишепородичног становања, а наведени објекат привременог карактера који би био постављен мора омогућити несметан пролаз пешака (минимални пролаз за пешаке 1,5 м) као и адекватно коришћење јавне површине. Приказ локације дат на графичком прилогу (слика 2 – ознака „Љ“).

Локација бр. 8: се налази у УЛИЦИ  КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38  на катастарској парцели број 607 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп једну локацију површине P = 28,00 m2 за постављање једног монтажног објекта привременог карактера. Предметна локација се налази у непосредној близини аутобуске станице, преко пута зграде општине и у близини пешачког прелаза који спаја  два тротоара дуж улице Краља Петра Првог. Распоред дат на графичком прилогу (слика 2 – ознака „Л“).

Локација бр. 9: се налази у РИБАРСКОЈ УЛИЦИ  на катастарској парцели број 576  у КО Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп пет локација следећих површина (редом): једна локација површине P = 64,00 m2 (графички прилог слика 2 – ознака „Ж“), једна локација површине P = 32,00 (графички приказ слика 2 – ознака З), једна локација површине P = 30,00 m2 (графички прилог слика 2 – ознака „И), једна локација површине P = 14,00 m2 (графички прилог слика 2 – ознака „Ј“) и једна локација површине P = 20,00 m2 (графички прилог слика 2- ознака „К“), за постављање пет монтажних објеката (на свакој описаној локацији  по један објекат) привременог карактера.

Све наведене локације су у низу, смештене на улазу у Рибарску улицу,   максимално удаљене од коловоза око  9,0 м.

 • ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ СА ПРИКАЗОМ ЛОКАЦИЈА ПО ЗОНАМА
 1. Централна зона обухвата следеће локације са катастарским парцелама на КО МАЛИ ЗВОРНИК:
  • ЛОКАЦИЈА 6 – УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 18, број катастарске парцеле 559
  • ЛОКАЦИЈА 7 – УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 19, број катастарске парцеле 701
  • ЛОКАЦИЈА 8 – УЛИЦА  КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38 ,број катастарске парцеле 607
  • ЛОКАЦИЈА 9 – РИБАРСКА УЛИЦА, број катастарске парцеле 576
  • ЛОКАЦИЈА 3 – УЛИЦА ДРИНСКА 1 , број катастарске парцеле 582/2
  • ЛОКАЦИЈА 4 – УЛИЦА ДРИНСКА 2, број катастарске парцеле 598

Слика 1. Локација бр.6

Слика 2. Локације бр.: 3,7,8 и 9

Слика 3. Локација бр. 4

 

 1. Зона Стари мост обухвата следеће локације са катастарским парцелама на КО МАЛИ ЗВОРНИК:
 • ЛОКАЦИЈА 1 – УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА 3 , број катастарске парцеле 1090/1
 • ЛОКАЦИЈА 2 – УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА 2Б , број катастарске парцеле 1088

Слика 4. Локације бр.1 и 2

 

 1. Зона Нови мост обухвата следеће локације са катастарским парцелама на КО МАЛИ ЗВОРНИК:
  • ЛОКАЦИЈА 5 – УЛИЦА СВЕТОСАВСКА 5, број катастарске парцеле 765/2

Слика 5. Локација бр.5

 

II

Општина Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда даје у закуп делове катастарских парцела  1090/1, 1088, 582/2, 598, 765/2, 559, 701, 607 и 576 све у КО Мали Зворник, дефинисане према локацијама у тачки један ове одлуке на период до 3 (три) године.

Закупац привремени објекат користи у складу са наменом утврђеном урбанистичким условима, исти поставља у складу са Програмом постављања и уклањања  монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“ број 18/20), а уколико се земљиште које се даје у закуп буде приводило намени у складу са Планским актом и пре истека рока закупа, будући закупац је дужан да преда посед земљишта општини Мали Зворник и уклони објекат о свом трошку по добијању писменог обавештења у складу са уговором.

Давање у закуп грађевинског земљишта извршиће се у поступку прикупљања писмених понуда, а поступак ће се сматрати успелим ако за оглашену парцелу Комисија констатује да су приспеле најмење две уредне понуде .

Непотпуне, односно неблаговремене и неуредне понуде се одбацују.

Неуредна понуда је понуда која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке, на коју појединачну парцелу (односно њен део) се односи; која не садржи податке и документа тражене огласом; у којој понуђени износ није у складу са чланом 28. став 2. Одлуке  о грађевинском земљишту („Сл. лист  општине Мали Зворник“ број 12/17).

Понуда физичког лица обавезно садржи: назнаку земљишта које је предмет закупа; име, име једног родитеља и презиме; адресу, матични број и потпис; доказ о уплаћеном гарантном износу; уверење локалне пореске администрације о измиреним дуговоањима; број рачуна за враћање гарантног износа.

Понуда правног лица  обавезно садржи: назнаку земљишта које је предмет закупа; назив фирме и матични број; име и презиме директора и његов потпис; оверену фотокопију извода из регистра привредних субјеката надлежног органа; оверену фотокопију овлашћења за заступање на отварању понуда, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање депозита, доказ о плаћеном порезу, Уверење Републичке управе јавних прихода и Локалне пореске администрације о измиреним дуговањима; потврду о пореском идентификационом броју.

Понуда предузетника обавезно мора да садржи: пословно име и седиште; мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом; садржати извод из регистра надлежног органа; потврду о пореском идентификационом броју, доказ о уплаћеном гарантном износу; уверење локалне пореске администрације о измиреним дуговоањима; број рачуна за враћање гарантног износа.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране надлежног органа.

Понуда се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац понуде.

Понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

 Закуп дела грађевинског земљишта на коме се могу поставити привремени објекти монтажног карактера износи:

 –  За локацију бр. 1100,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 2 – 75,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 3 – 75,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 4 – 75,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 5 – 75,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 6 – 125,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 7125,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 8125,00 дин/м2;

 –  За локацију бр. 9100,00 дин/м2.

Тржишна цена закупа грађевинског земљишта по 1 м2, процењена је на основу Налаза судског вештака бр. 000136448 2024 06107 004 000 020 014 од 30.01.2024. године.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Понуђени износ закупнине по метру квадратном, мора бити дат у динарском износу, који је најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном огласу.

Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда пријаве два или више учесника и понуде исти износ цене, комисија ће затражити да у новом року, од три дана, понуђачи доставе другу понуду о висини цене, која мора бити већа од претходне понуде.

Рок за подношење понуде биће 32 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Информер“. Рок за доставу понуда рачунаће се од наредног дана од дана објаве у дневном листу „Информер“.

Понуде се достављају препорученом пошиљком на адресу Општина Мали Зворник, улица Краља Петра Првог бр. 38, 15318 Мали Зворник или се лично предају на писарници Општинске управе општине Мали Зворник у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „Пријава на оглас за давање у закуп дела катастарских парцела 1090/1, 1088, 582/2, 598, 765/2, 559, 701, 607 и 576 све у КО Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда“ и назнаком „Не отварати“.

Отварање приспелих понуда одржаће се дана 16.05.2024. године у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38, са почетком у 11:00 часова.

Неблаговременим ће се сматрати све понуде које су предате на писарницу општине Мали Зворник или шалтер поште после 13.05.2024. године.

Подносиоци писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта на горе наведеним локацијама укључујући физичка, правна лица и предузетнике уплаћују гарантни износ у висини од 10% од почетне цене земљишта за један месец (почетна цена је површина земљишта за коју се подноси писмена понуда помножена са почетном ценом по м2), на рачун број: 840-789804-38 са позивом на број: 97/97-065 и том приликом дужни су да доставе рачун на који ће им бити враћен гарантни износ.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда, за сваку конкретну локацију, су испуњени уколико пристигну најмање две благовремене и потпуне понуде.

У случају да је за оглашену парцелу приспела само једна понуда, поступак се понавља у року од 30 дана и сматра се успелим и ако је приспела само једна уредна понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде (за сваку локацију морају бити присутна најмање два лица са исправно поднетим понудама).

Уколико учесник прикупљања понуда који је понудио највиши износ цене одустане пошто је комисија утврдила који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре доношења решења о давању у закуп грађевинског земљишта, уплаћени гарантни износ се не враћа.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде након доношења Решења о давању у закуп грађевинског земљишта, од наведеног закупа одустане, неће имати право учешћа на наредном Огласу за давање у закуп грађевинског земљишта.

Лице које је одустало нема право на повраћај депозита. 

Подносилац благовремене и потпуне понуде који закључи Уговор о закупу грађевинског земљишта са општином Мали Зворник, на предметној локацији може поставити објекат у складу са Програмом постављања и уклањања монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник и предвиђеним урбанистичким параметрима, искључиво за обављање комерцијалне делатности. Уколико за сваку од поменутих локација, најповољнији понуђач буде физичко лице, то лице дужно је да општини Мали Зворник најкасније до дана постављања монтажног објекта привременог карактера на грађевинском земљишту које се даје у закуп, достави потврду Агенције за привредне регистре или акт о оснивању предузетника, друштва са ограниченом одговорношћу и сл., као доказ о намери бављења комерцијалном делатношћу.

Подносилац благовремене и потпуне понуде који закључи Уговор о закупу грађевинског земљишта са општином Мали Зворник, дужан је да уплати месечни износ закупнине за период од годину дана унапред, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о закупу, према инструкцији надлежног Одељења Општинске управе општине Мали Зворник, а затим док траје закуп најкасније до 15. у месецу за претходни месец.

Подносиоци понуда који су до дана објаве Огласа о давању у закуп грађевинског земљишта, са општином Мали Зворник били у односу Закупац – Закуподавац, дужни су да уз понуду доставе Потврду Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник о измиреним дуговањима за закуп грађевинског земљишта.

Додатне информације могу се добити на број телефона 015/7195-188, локал 124, или на мејл zoranbrkic67@yahoo.com, осoба за контакт Зоран Бркић, председник комисије.

Број: 000136448 2024 06107 004 000 020 014 04 006
Дана: 11.04.2024. године у Малом Зворнику

Председник општине Мали Зворник
Зоран Јевтић, с.р.