Социјалну заштиту у општини Мали Зворник спроводи Центар за социјални рад, који се налази у просторијама Дома културе у Малом Зворнику, а основан је Одлуком Скупштине општине Мали Зворник 1990. године. Центар за социјални рад Мали Зворник обавља послове од општег интереса. Финансира се буџетским средствима Републике Србије и општине Мали Зворник.

Из буџетских средстава Републике Србије Центар за социјални рад пружа помоћ материјално необезбеђеним лицима, затим пружа помоћ и негу старим лицима, те врши збрињавање напуштене деце, старих и изнемоглих лица. По облицима заштите, највише је лица која добијају материјално обезбеђење. Лица која користе материјално обезбеђење су углавном незапослене радно активне особе (претежно самохране мајке), лица неспособна за рад, стара и болесна лица, те деца и ученици.

У домену тзв. проширених права социјалне заштите, које финансира општина Мали Зворник, Центар даје једнократне помоћи у натури или новцу.

Помоћ Општине укључује, између осталог, и право на накнаду трошкова превоза, набавку лекова, медицинских помагала, покривање трошкова лечења, набавку одеће, обуће и уџбеника за децу у социјално угроженим породицама и сл.

У наредном периоду, у складу са приливом финансијских средстава, а то је најкритичнији проблем Центра, планира се развој нових програма помоћи, као што су:
  • оспособљавања хранитељских породица за прихват деце
  • саветодавна и новчана помоћ за самозапошљавање самохраних мајки (усмеравање ка пословима спремања зимнице, биге о старима и сл)
  • отварање Дома за смештај старих лица, који би се финансирао из буџета Општине, а по могућности би партиципирали и сами корисници

015 / 471 – 190

ИНФОРМАТОР О РАДУ