*****   овде иде упутство за еУслугу ****

Ко пружа услугу:

Општинска управа: Мали Зворник
Организациона јединица: Одељење за привреду,  инспекцијске послове, урбанизам  и обједињену процедуру
Адреса електронске поште: zoranbrkic67@yahoo.com
Телефон: 015/7195-188 локал 124; 062/ 889-1711

Опис услуге

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на једној или више катастарских парцела, на основу планског документа.

Издавање информације о локацији регулише члан 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009,81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018. 31(2019 – др. закон и 9/2020)

Захтев може поднети свако заинтересовано физичко лице.

Информацију о локацији издаје организациона јединица општинске управе надлежна за послове урбанизма. 

Како попунити захтев

Обавезни подаци у захтеву су: број катастарске парцеле/а, назив катастарске општине, адреса – локација за коју се тражи информација, за које потребе се тражи информација, адреса за достављање издате информације о локацији.

Захтев се подноси тако што се:
   1. Попуни електронски образац у наставку
   2. Приложе документи ако је потребно (дозвољени формат: pdf, png, jpg, jpeg) 
   3. Изврше електронска плаћања 

Плаћање

За ову услугу се наплаћује републичка административна такса и накнада за рад надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Инструкције за плаћање видећете на самом крају попуњавања електронског обрасца.

Податке  о висини републичких административних такси можете видети овде. За издавање информације о локацији плаћају се две републичке административне таксе и то на основу тарифног броја 1 и тарифног броја 171б Закона о републичким административним таксама

Податке о висини такси и накнада  за рад надлежног органа јединице локалне самоуправе можете наћи овде. За издавање информације о локацији од стране надлежног органа по тарифном броју 11 Одлуке о општинским административним таксама

Плаћање се може извршити свим платним картицама (Виза, Мастер, Маестро и Дина картицама), електронским банкарством, као и општом уплатницом. У случајевима када се такса плаћа, тачан износ се обрачунава и приказује када попуните захтев.

У случају погрешно уплаћених средстава Општини Мали Зворник на име локалне административне таксе потребно је да се уплатилац обрати Служби финансија општинске управе Мали Зворник путем телефонског броја 015/7195188 локал 111 или електронске поште marijana.maksimovic@malizvornik.rs.

За поврат средстава потребно је приложити:
  – Захтев за поврат средстава (правилно попуњен и потписан захтев). Захтев можете преузети овде
  – Потврду о уплати средстава на рачун

Захтев са пратећом документацијом можете предати путем поште или лично на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I бр38, 15318 Мали Зворник.

Рок и начин доставе

Рок је 8 дана од дана подношења захтева (члан 53. став 1.  Закона  планирању и изградњи)

На поштанску адресу или адресу електронске поште означене у захтеву.  

Поука о правном леку

Закон о планирању и изградњи не прописује могућност изјављивања правног лека, међутим уколико је потребно на информацију о локацији надлежног органа подносилац захтева може сходно члану 28 ЗУП-а  изјавити приговор руководиоцу органа који је издао информацију о локацији, у року од 15 дана од дана пријема информације о локацији.

Приговор се подноси писаним путем на адресу надлежног органа. 

Покрените услугу:

Издавање информације о локацији