На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/21, 113/2017-др. закон, 86/2019-др. закон, 157/2020-др. закон, 123/2021-др. закон и 92/2023) и члана 5. `Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 107/23), начелник Општинске  управе општине Мали Зворник,  оглашава

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мали Зворник

Радно место: Послови заменика матичара 

 I  Орган у коме се радно место попуњава:

 – Општинска управа општине Мали Зворник, ул. Краља Петра Првог, бр. 38

II Радно места које се попуњава: 

  1. Назив радног места: Послови заменика матичара, звање: Млађи сарадник, у организационој јединици Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности, 1 извршилац

III Опис послова:послови вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књиге држављана за своје матично подручје, израда преписа матичних књига и дупликата и достављање надлежном органу на чување, обављање послова склапања брака, накнадних уписа у матичне књиге и исправки у матичним књигама по решењу надлежног органа, достављање извештаја о матичној евиденцији одговарајућим службама и статистичких извештаја о кретању становништва на основу матичне евиденције, издавање извода из матичних књига и књига држављана и старање да матична  евиденција буде ажурна и књиге уредне, састављање записника о усменој или писменој пријави рођења детета, записника о одређивању личног имена детета и записника о признавању очинства у одређивању новог личног имена после измене породичног статуса, послови овере потписа, рукописа, преписа, издавање уверења  у складу са законом, води првостепени управни поступак, други послови по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе, лично је одговоран руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе за законито, стручно, ефикасно, делотворно и благовремно обављање послова из делокруга својих послова и радних задатака.

IV Услови за обављање послова:Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и најмање девет месеци радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1 и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, положен посебан испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, као и потребне компетенције за обављање радног места.

V Место рада:Општинска управа општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, 15 318 Мали Зворник.

VI  Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

VII Поступак и начин провере компетенција:

  • Посебне функционалне компетенције: Посебне функционалне компетенције за област рада:

        а) Управно-правни послови – Испитују се знања и вештине: општи управни поступак, правила извршења решења донетих у управним поступцима, посебне управне поступке. Провераваће се путем разговора са Комисијом ( усмено).

       б) Административно-технички послови –  Испитују се знања и вештине:канцеларијско пословање, методе и технике прикупљања података ради даље обраде;технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података. Провераваће се путем писане симулације.

  • Посебне функционалне компетнције за одређено радно место

      в) Познавање прописа из делокруга радног местаЗакон о матичним књигама, Закон о држављанству Републике Србије, Породични закон, Одлука о Општинској управи.         Провераваће се путем разговора са Комисијом (усмено). 

  • Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе провераваће се путем разговора са Комисијом (усмено).

VIII Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Мали Зворник.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у звању млађег сарадника или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање млађег сарадника.

IX Пријава на интерни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацији Општинске управе општине Мали Зворник или га у штампаном облику могу преузети у шалтер сали Општинске управе.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве путем имејл адресе.

X Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече од 29.03.2024. године и истиче 06.04.2024. године.

XI Адреса на коју се подноси пријава  на интерни конкурс:

Општинска управа општине Мали Зворник у Малом Зворнику, ул. Краља Петра I 38, шалтер сала Општинске управе, са назнаком „за интерни конкурс“.

XII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Уколико кандидат поседује доказ о положеном посебном стручном испиту за матичара  и овлашћење за обављање послова матичара, може тај доказ, у оргиналу или овереној фотокопији, приложити уз пријавни образац на овај конкурс.

XIII Докази који се достављају током изборног поступка

  1. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  2. Оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима;
  3. Оргинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  4. Оргинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је службеник нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

XIV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Изборни поступак ће се спроводити у Општинској управи општине Мали Зворник, сала Општинског већа дана 09.04.2024. године са почетком у 10 часова о чему ће кандидати бити обавештени путем имејл адресе.

XV Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу

Весна Илић, Шеф Одсека-Послови радних односа и послови управљања људским ресурсима, телефон:015/472-035.

Обрасци пријава за све радна места налазе се на веб презентацији  www.malizvornik.ls.gov.rs

*Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављен је на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на веб презентацији www.malizvornik.ls.gov.rs

 

Број: 001081895 2024 06107 004 014 112 006 29 004
Датум: 29.03.2024. године

                                                                             Начелник Општинске управе
                                                                            Маризела Андрић, с.р.

Текст Конкурса

Образац пријаве