На страници Јавних расправа сви заинтересовани грађани могу видети актуелне Јавне расправе и на исте слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • Коментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта општине Мали Зворник, електронском поштом, факсом или поштом, уколико није другачије дефинисано Програмом јавне расправе.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту општине. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Општина Мали Зворник задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.
3011, 2023

Јавна расправа – Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

новембар 30th, 2023|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21) и члана 3. Пословника о раду Привременог органа општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник”, бр. 8/2023), [...]

3011, 2023

Јавна расправа – Нацрт Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2024. годину

новембар 30th, 2023|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21) и члана 3. Пословника о раду Привременог органа општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник”, бр. 8/2023), [...]

902, 2023

Отвореним састанком у четвртак завршава се јавна расправа о нацрту Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027

фебруар 9th, 2023|

Јавна расправа о нацрту Програма развоја туризма општине Мали Зворник, за период од 2023. до 2027. године, која је отворена 24. јануара текуће године, биће окончана у петак, 09. фебруара, отвореним састанком представника надлежних [...]

802, 2023

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Одлуке о I изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину

фебруар 8th, 2023|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Одлуке о првим [...]

2401, 2023

Јавна расправа – Нацрт Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027

јануар 24th, 2023|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/24), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Програма развоја туризма [...]

2311, 2022

Јавна расправа – Нацрт Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину

новембар 23rd, 2022|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Одлуке о буџету [...]