На страници Јавних расправа сви заинтересовани грађани могу видети актуелне Јавне расправе и на исте слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • Коментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта општине Мали Зворник, електронском поштом, факсом или поштом, уколико није другачије дефинисано Програмом јавне расправе.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту општине. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Општина Мали Зворник задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.
2311, 2022

Јавна расправа – Нацрт Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину

23 новембра, 2022|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Одлуке о буџету [...]

2210, 2022

Припремљен правилник који ће омогућити праведнију наплату заједничке потрошње топлотне енергије у стамбеним зградама

22 октобра, 2022|

Јавна расправа о нацрту Правилника о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију са заједничког мерног места, која је у Малом Зворнику одржана од 05. до 20. октобра и завршена отвореним састанком [...]

2110, 2022

Позив за укључивање у консултативни процес поводом израде Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2022-2026

21 октобра, 2022|

Општина Мали Зворник позива све заинтересоване стране да се укључе у консултативни процес поводом израде Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2022-2026. Консултативни састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, [...]

510, 2022

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију са заједничког мерног места

5 октобра, 2022|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Правилника о начину [...]

510, 2022

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник

5 октобра, 2022|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Стратегије безбедности саобраћаја [...]

510, 2022

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Одлуке о IV изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину

5 октобра, 2022|

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Одлуке о четвртим [...]