28.06.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ МАЛИ ЗВОРНИК

Расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА
СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада кога одређује Национална служба за запошљавање – Филијала Лозница у сарадњи са Општином Мали Зворник (у даљем тексту: Филијала Лозница) на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица која припадају следећим категоријама теже запошљивих, у складу са Националним акционим планом запошљавања, Локалним акционим планом запошљавања и стањем и потребама на локалном тржишту рада:

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

– млади до 30 година старости 
– вишкови запослених 
– старији од 50 година 
– лица без квалификација и са ниским квалификацијама 
– Роми 
– особе са инвалидитетом 
– радно способни корисници новчане социјалне помоћи 
– дугорочно незапослени (дуже од 12, а посебно лица која траже запослење дуже од 18 месеци) 
– млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца 
– млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања 
– жртве трговине људима 
– жртве породичног насиља.

Такође, у меру је потребно укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: жене, рурално становништво, избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена и родитељи деце са сметњама у развоју.

Пре укључивања у програм Филијала Лозница врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години