Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинска управа
Конкурсна комисија
Број:105-5/2021-02
Датум:17.11.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“ Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18),  чланова 11.,12.,13.,14., и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава 51 Број:112-7921/2021 од 27.08.2021. године, дана 17.11.2021. године  оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

I Орган у коме се радно места попуњава:

Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник

II Радно  место  која се попуњава:

– Назив радног места: Послови припреме и спровођења јавних набавки, Млађи саветник – 1 извршилац  

III  Опис послова  радног места:

     Обавља управне и нормативно-правне послове у области јавних набавки, прати, проучава и примењује прописе везане за област јавних набавки, учествује у изради плана јавних набавки, припреми конкурсне документације у поступцима јавних набавки; пружа стручну помоћ комисијама за јавне набавке, учествује у изради модела оквирних споразума и уговора о јавним набавкама, пружа стручна објашњења понуђачима у првом степену, прати и проучава прописе, активности Канцеларије за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, пружа стручну помоћ буџетским корисницима, установама и јавним предузећима чији је оснивач општина Мали Зворник, врши испитивање тржишта и контролу извршења закључених уговора, одговара за законито, благовремено и квалитетно обављање послова, обавља и друге истоврсне послове прописане Законом о јавним набавкама, по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

IV  Услови за рад на радном месту:

Стечено образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, положен стручни испит за службеника за јавне набавке, познавање рада на рачунару.

 

 V Вредновање знања и вештина кандидата: 

У изборном поступку проверава се познавање законских прописа из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту. Вештине кандидата вреднују се тако што се проверава аналитичко резоновање и логичко закључивање, вештина комуникације, организационе способности  и сл.

Конкурсна комисија обавезно обавља усмени разговор са кандидатом.

VI Место рада:

Општинска управа општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, бр. 38.

VII  Aдреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова из конкурса, подносе се у затвореној коверти Конкурсној комисији, на  писарници Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник, са назнаком: „за Јавни  конкурс“, или путем поште.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Весна Илић, дипл. правник, телефон: 015/7-195-188, локал 110. 

IX Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18) и то :

  • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
  • да има прописано образовање;
  • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
  • да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

X  Рок за подношење пријава: 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу «Информер» и на интернет презентацији општине Мали Зворник.

XI  Садржина пријаве на Jавни конкурс:

 Пријава на конкурс треба да садржи: назив радног места за које се подноси пријава, име и презиме  кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, краћа биографија, подаци о образовању, о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио, подаци о стручном усавршавању  и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (тимски рад, комуникација и сл.)

XII  Уз пријаву на Јавни конкурс подноси се биографија кандидата и следећи докази:

– диплома о стеченој стручној спреми,

– уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе  (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада)

– доказ о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке

– доказ о  радном  искуству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), 

– уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса)

– уверење о држављанству ( не старије од шест месеци)

-извод из матичне књиге рођених

-изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Напомена: Сви докази прилажу се у оргиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

XIII  Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

XIV  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18- аутент. тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.                                                                                                                       

Конкурсна комисија
Весна Илић, председник

Текст Јавног конкурса

Образац изјаве