На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Мали Зворник а у вези са чланом 138. Закона о спорту ( „ Службени гласник РС „ бр. 10/2016 ), Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној 21.12.2016. године,  расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК КОЈИМА СЕ ФИНАСИРАЈУ И СУФИНАСИРАЈУ ПРОГРАМИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА: 

 1. Предлози годишњи и посебних програма спортских организација 

                Циљ: унапређење рада спортских удружења 

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације које су регистроване на територији општине Мали Зворник и спортска удружења. 

Годишњи  и посебни програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени Правилником о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Мали Зворник. 

Јавни позив

 КРАЈНИ РОК ЗА УПОТРЕБУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА 

Крајни рок за употребу одобрених средстава утврдиће се уговором о реализовању програма у складу са временским планом употребе средстава. 

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са одлуком, подносе следеће организације:

 1. Спортски савез,
 2. Организације у области спорта са седиштем у општини Мали Зворник. 

           Да би носиоцу програма био одобрен програм којим се остварује општи интерес у области спорта носилац програма мора да испуни следеће услове:

–       да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом о спорту;

–       да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом о спорту није другачије одређено;

–       да има седиште на територији Општине;

–       да је директно одговоран за реализацију програма;

–       да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту;

–       да располаже капацитетима за реализацију програма;

–       да је спортска грана којом се бави спортска организација препозната од стране Министарства омладине и спорта као спортска грана од посебног значаја за Републику Србију;

–       да је спортска организација члан националног гранског спортског савеза преко којег се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији.

Носилац програма не може :

–       да буде у  поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

–       да има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

–       да буде у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

–       био у сукобу  интереса;

–       намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;

–       покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију током еваулационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

        Носилац програма не може добијати средства из буџета Општине за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено постојање околности из члана 133. Закона о спорту.

        Носиоцу програма не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 130. Закона о спорту.  

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАСИРАЊА ПРОГРАМА: 

Бодовање спортских организација, врши се на основу следећих елемената:

 1. Статус спорта на националном нивоу,
 2. Традиција спортске организације,
 3. Ранг такмичења,
 4. Постигнути резултати и пласман у предходној такмичарскоj сезони,
 5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења,
 6. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем,
 7. Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти),
 8. Број репрезентативаца Србије (сви узрасти),
 9. Трошкови спортских објеката (одржавање спортских терена и закуп спортских објеката),
 10. Капацитети – Финансијска самосталност спортске организације. 

Програми се финансирају и суфинансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине постигну планирани резултати.

           Годишњи програми се финансирају у ратама (месечно квартално или полугодишње), а посебни програми се суфинансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма. 

Са подносиоцем одобреног програма председник Општине Мали Зворник  закључује уговор о реализовању програма у коме  се наводи следеће:

–  назив и седиште носиоца програма;

–  врста и садржина програма;

–  време реализације програма односно обављања активности;

–  циљеви и очекивани резултати;

–  висина додељених средстава;

–  временски план употребе средстава;

–  начин надзора над одвијањем реализације програма, обавезе носиоца програма у погледу подношења извештаја о реализацији програма;

–  доказивање реализације програма, наменско коришћења средстава, медијско представљања програма и учешћа Општине у његовом финансирању;

–  и остале елементе у складу са законским прописима.

                          У случају да се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ:

Да би спортска организација могла учествовати у расподели буџетских средстава за годишње програме, осим услова наведених у члановима 3. и 4. Правилника мора да достави и следећу документацију:

 1. доказ да је уредно и у потпуности правдала буџетска средства за протеклу годину,
 2. копију решења регистрације Агенције за привредне регистре,
 3. доказ да има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту и лиценцу надлежног гранског савеза (Изјава о ангажованим стручњацима или приложен уговор о професионалном, хонорарном или волонтерском ангажовању или Одлука о именовању ако је тренер члан клуба). Обавезно се доставља тражена документација за све ангажоване тренере у спортској организацији,
 4. да достави записник са последње Редовне годишње скупштине спортског удружења
 5. и осталу документацију која је наведена у Правилнику о критеријумима оцењивања годишњих и посебних програма. 

Потребно је уз предлог програма доставити пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном програму и које је потписало лице овлашћено за заступање организације. 

Потребно је да су предлози програма поднети на утврђеним обрасцима, који се могу преузети у просторијама Савеза. 

Спортска организација је дужна  да потребне податке достави  на  обрасцима који су саставни део Правилника, као и све прилоге и изјаве који се траже уз те обрасце. 

ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ: 

Сва документација мора бити достављена комисији у запечаћеној коверти заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту поштом или предата на писарници Општинксе управе општине Мали Зворник. 

Пријаве се шаље поштом на адресу. 

Општина Мали Зворник
Краља Петра Првог бр. 38
15 318 Мали Зворник 

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК КОЈИ СЕ ФИНАСИРАЈУ И СУФИНАСИРАЈУ ПРОГРАМИ КОЈИМА СЕ ОСТАВРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ

Назив подносиоца

Адреса подносиоца програма

Назив предлога програма

 

НЕ ОТВРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Рок за подношење предлога програма је 16.01.2017. године. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве предлога посебних програма неће бити разматране. 

За сва питања везана за процедуру пријављивања предлога програма за 2017. годину на Јавни позив, заинтересовани се могу обратити Спортском савезу Дрина. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

Број: 06- 2426
Дана, 21.12.2016. године
Мали Зворник     

                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                          Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив