Објављено 17.05.2018. године

Република Србија 
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-993
Дана: 15.05.2018. године
Мали Зворник 

На основу члана 17., 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутент. тумачење), члана 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, и 8/17), члана 64. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 5/15) и Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину („Сл. лист општине Мали Зворник“, број 19/2017 и 2/2018), Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 15.05.2018. године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У 2018. ГОДИНИ 

I

Намена средстава  за остваривање јавног интереса 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја којим се остварује јавни интерес у области јавног информисања у смислу члана 15. Закона о јавном информисању и медијима, на територији општине Мали Зворник у 2018. години.

Циљеви конкурса су: подршка остваривању права грађана општине Мали Зворник на јавно информисање, развој медијског плурализма, подстицај медијског стваралаштва у области науке и образовања, подстицај медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областима јавног живота, посебних, а нарочито заштићених група. 

Износ средстава која су опредељена за конкурс 

Висина средстава предвиђених за остваривањe и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, износи 2.200.000,00 динара опредељених Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину („Сл. лист општине Мали Зворник“, број 19 /2017 и 2/2018).

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 40.000,00 динара, а највећи износ који се одобрава по пројекту је 400.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног пројектом.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2018. године.

II

Право учешћа на конкурсу 

Право учешћа на конкурсу има:

1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре; 

2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија на подручју општине Мали Зворник. 

Право учешћа на конкурсу немају:

– издавачи медија који се финансирају из јавних прихода;

– лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Под медијем се, у смислу закона, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио – програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат, у смислу закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у складу са Законом. 

 III

Критеријуми за учешће на конкурсу 

Пројекти пријављени на конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у смислу члана 15. Закона о јавном информисању и медијима и у складу са чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу ових критеријума, посебно ће се оцењивати:

1. Значај пројекта са становишта:

– остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

– остваривање намене конкурса;  

– усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа

2. Утицај и изводљивост са становишта:

– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; 

– степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

– мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

– разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 

– степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка;

3. Капацитети са становишта:

– степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 

– неопходних ресурса за реализацију пројекта;

– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта; 

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; 

– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;

 

На основу критеријума из Правилника, посебно ће се оцењивати:

– Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије) и

– Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката 

Посебни критеријуми који ће се примењивати приликом оцењивања су следећи:

– унапређење информисања у области културе, науке, образовања, привреде и других сегмената друштва на територији општине Мали Зворник;

– информисање и унапређење положаја и равноправности свих сегмената друштва (информисање и едукација деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, родна равноправност);

– зона сервиса/опслуживања треба да обезбеди емитовање радио или телевизијског програма, односно дистрибуцију штампаног медија на територији општине Мали Зворник.

  

IV

Пријава на конкурс 

Рок за подношење пријава пројеката је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Јавни позив биће објављен у недељним новинама „Лознички недељник“ дана 17.05.2018. године и трајаће до 01.06.2018. године и на интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, а  потребни обрасци могу се преузети на интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs.

Проверу документације поднете на конкурс обављају надлежне службе општинске управе општине Мали Зворник. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на конкурсу, поштовање рокова и  потпуност приспелих пријава. Учесник конкурса који је поднео пријаву са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, истог дана биће обавештен путем електронске поште да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, неће бити узети у разматрање. О поднетим пријавама по Конкурсу стручна служба општинске управе општине Мали Зворник сачињава записник, који ће бити достављен стручној комисији за оцену пројеката.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење за отклањање недостатака и његов пројекат се неће разматрати. 

V

Документација коју прилаже подносилац пројекта 

Учесник конкурса обавезан је да пријаву поднесе на уредно попуњеним, потписаним и овереним прописаним обрасцима, и то:

–          ПРИЈАВА за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (образац 1.) и у електронској верзији,

–          БУЏЕТ пројекта (образац 1.) и у електронској верзији,

–          РЕШЕЊЕ о регистрацији правног лица у Агенцији за привредне регистре,

–          РЕШЕЊЕ о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима,

–          ДОЗВОЛА за емитовање радио и ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије,

–          ПОТВРДА Народне банке Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној напалти (да нема блокаде рачуна),

–          ИЗЈАВУ о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;

–          ОВЕРЕНА ИЗЈАВА / САГЛАСНОСТ јавних гласила да ће наведени програмски садржај бити реализован у складу са пројектом – за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију ТВ и радијског програма,

–          ВИЗУЕЛНИ приказ предложеног медијског садржаја, трејлер, примерак новина, џингл и сл); 

 

Пријава (образац 1.) и буџет пројекта (образац 1.) подносе се у 4 примерка, а остала документа у 1 и достављају на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр.38, 15318 Мали Зворник, са назнаком „Конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања“, или лично на писарници у услужном центру Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр.38, 15318 Мали Зворник.

Конкурсни материјал се не враћа. 

VI

Јавни позив за достављање предлога за чланове конкурсне комисије 

Општинско веће општине Мали Зворник упућује јавни позив новинарским и медијским удружењима, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији да доставе своје предлоге за чланове комисије за реализацију конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања. Удружења, уз предлог, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

За члана  комисије именује се  лице које је независни стручњак за медије, или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратку биографију.

Рок за подношење предлога кандидата за чланове Комисије је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Предлоге доставити у писменој форми на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр.38, 15318 Мали Зворник, са назнаком „Пријава за члана Комисије за одабир пројеката по Конкурсу за суфинансирање пројеката у области информисања“, или лично на писарници у услужном центру Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр.38, 15318 Мали Зворник.

Чланове стручне Комисије за одабир пројеката по Конкурсу за суфинансирање пројеката у области информисања именује председник.

Стручна комисија броји 3 или 5 чланова, у зависности од броја приспелих пријава. 

VII

Одлука о расподели средстава 

Одлуку о расподели средстава доноси Општинско веће Општине Мали Зворник, а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту Општине Мали Зворник и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

Уговор о додели средстава 

На основу решења са сваким учесником коме су одобрена средства закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

Уколико учесник конкурса не закључи уговор, односно  не достави уредно потписане и оверене примерке уговора, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

Уговор са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности закључује руководилац органа који је расписао јавни позив.

 

Извештај о спроведеним активностима 

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја до 31.01.2019. године, а у складу са  законом и закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Зоран Јевтић, с.р.

Обрасци за пријаву и извештавање>>>

Решење о именовању Комисије>>>

Предлог Одлуке о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2018 . години>>>

Информација за учеснике конкурса>>>