Republika Srbija
O P Š T I N A M A L I  Z V O R N I K
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-518/1
Datum: 06.03.2020.godine
MALI ZVORNIK 

         Na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za dodelu bespovratnih sredstava  bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuće sa okućnicom na selu broj 06-518 od 27.02.2020. godine, člana 69. stav 1.  tačka 21. Statuta opštine Mali Zvornik ( „ Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 21/18) i  člana 3. Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih  sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 04/19), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik,  raspisuje 

J A V N I  P O Z I V

   ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA KUPOVINU KUĆA SA OKUĆNICOM NA SELU 

I 

PREDMET JAVNOG POZIVA 

            Predmet javnog poziva je dodela bespovratnih sredstava bračnim parovima, odnosno vanbračnim  partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa),  sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu, do 50 ari, bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu i izbor bračnih parova, odnosno vanbračnih partnera kojima će biti dodeljena sredstva za kupovinu kuća sa okućnicom, na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Bračnim parom/vanbračnim partnerom, smatra se zajednica života žene i muškarca koji je sklopljen u skladu sa zakonom kojim se regulišu porodični odnosi (Porodični zakon).

            Kuću sa okućnicom, čini stambeni objekat koji je useljiv ili stambeni objekat koji nije useljiv ali je pogodan za adaptaciju i rekonstrukciju, stambeni objekat koji je u izgradnji (nezavršen), kao i zemljište koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli, kao i zemljište izdvojeno od iste katastarske parcele a koje se nalazi u istoj katastarskoj opštini, a koje zajedno sa stambenim objektom ne prelazi 50 ari, koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Zvornik.

            Selo je osnovni oblik teritorijalne, socijalne i ekonomske organizacije stanovništva koje se bavi pretežno poljoprivrednom.

            U cilju popravljanja demografske strukture stanovništva, ove mere prevashodno će se primenjivati u sledećim naseljenim mestima: Brasina, Donja Borina, Radalj, Sakar, Budišić, Amajić, Donja Trešnjica, Culine, Čitluk i Velika Reka.

            Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom pozivu iznose 2.000.000,00 dinara.

            Učesnici javnog poziva mogu da apliciraju samo jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

 

II 

CILJEVI JAVNOG POZIVA 

            Ciljevi javnog poziva usmereni su na: 

            – podsticanje razvoja ruralnih sredina;

            – oživljavanje i podmlađivanje sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta;

            -iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

 

III 

USLOVI I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA 

            Učesnici javnog poziva mogu biti bračni parovi koji moraju da ispunjavaju sledeće uslove:          

1. da su državljani Republike Srbije i da nemaju dvojno državljanstvo;

2. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 45 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs

3. da jedan supružnik ima najmanje 3 godine  neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik;

4. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana;

5. supružnici koji nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da isti nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Javnog poziva;

6. članovi porodičnog domaćinstva koji nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu (roditelji maloletne dece, odnosno punoletna deca) nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa ;

7. supružnici/vanbračni partneri koji nisu srodnici po pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj zaključno sa trećim stepenom srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao ni lica koja su u međusobnom odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti. 

8. da Učesnici Konkursa nisu pravosnažno osuđivani  na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci;

9. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 4.000.000,00 dinara. 

Uslovi iz prethodnog stava moraju biti kumulativno ispunjeni.

  Bračni parovi – učesnici Javnog poziva mogu aplicirati samo sa jednom prijavom.

  Nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu mora biti bezbedna i uslovna za stanovanje.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova iz glave III Javnog poziva osim uslova koji se odnosi na bezbednost i uslovnost za stanovanje nepokretnosti, sprovodi Komisija za dodelu bespovratnih sredstava.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova da je nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu bezbedna i uslovna za stanovanje, obavlja sudski veštak građevinske struke. Veštak je dužan da Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava  dostavi izveštaj o stanju nepokretnosti utvrđenom prilikom obilaska nepokretnosti koju  su Učesnici konkursa predložili za kupovinu.

Ukoliko angažovano stručno lice nakon obilaska nepokretnosti koju su Učesnici konkursa predložili za kupovinu, utvrdi da predmetna nepokretnost nije bezbedna i /ili uslovna za stanovanje, takva prijava će biti odbijena. 

 

IV 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 

            Uz prijavu na Konkurs ( obrazac prijave se može dobiti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik – na pisarnici ili preuzeti sa sajta www.malizvornik.rs),  potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1) fotokopiju ličnih karata bračnog para/vanbračnih partnera, punoletne dece i izvod iz MK rođenih za maloletnu decu;

2) overene fotokopije diploma o stečenom obrazovanju;

3) dokaz o državljanstvu Republike Srbije (u trajanju od najmanje 3 godine);

4) dokaz o bračnoj zajednici ( izvod iz MKV bračnog para ne stariji od mesec dana)

5) overenu izjavu bračnog para/vanbračnih partnera za sebe i njihovu maloletnu decu i overenu izjavu njihove punoletne dece da ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina, kako na teritoriji  Republike Srbije tako i na teritoriji drugih država ( izjava se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik – na pisarnici ili preuzeti sa sajta www.malizvornik.rs);

 6) potvrdu iz Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa vlasništva ili suvlasništva imovine na ime bračnog para i članova njihovog porodičnog domaćinstva iz tačke 5. ovog člana;

7) potvrdu izdatu od strane nadležne Lokalne poreske administracije o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta bračnog para i članova porodičnog domaćinstva;

8) list nepokretnosti izdat od strane RGZ – Službe za Katastar nepokretnosti za nepokretnost koju predlažu za kupovinu;

9) overenu  izjavu potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove Javnog poziva i da je saglasan sa istim;

            10) overenu izjavu potencijalnog prodavca da je vlasnik/suvlasnik kuće i okućnice, da je saglasan da iste otuđi u korist podnosioca prijave, da kao vlasnik navedenih nepokretnosti tvrdi da predmetne nepokretnosti nisu u sporu ili pod teretom (pod hipotekom i da nepokretnost nije predmet ostavinskog postupka koji je u toku), kao i da su upisane u Katastaru nepokretnosti, odnosno da je postupak ozakonjenja okončan, i  da će primopredaju predmetnih nepokretnosti izvršiti nakon uplate novčanih sredstava na njegov tekući račun, a u skladu sa prethodno sačinjenim odgovarajućim ugovorima zaključenim između opštine Mali Zvornik, prodavca i kupca, i ugovora zaključenog između kupca i prodavca.

11) potvrde o prijavi prebivališta za supružnike na teritoriji opštine Mali Zvornik;

12) overenu izjavu bračnog para/vanbračnih partnera  da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 20 godina od dana potpisivanja Ugovora (izjava se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik – na pisarnici ili preuzeti sa sajta www.malizvornik.rs);                                                                                   

13. uverenje MUP-a da učesnik Konkursa nije pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci. 

Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća.

Potvrde, uverenja i izvodi nadležnih organa  iz stava 1. ovog člana moraju biti izdati nakon raspisivanja Konkursa.

V 

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv  sa potrebnim dokazima Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima u roku od  30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Opština  Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I br. 38, sa naznakom  “Konkurs  za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem  na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu“. 

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je  06.04.2020. godine. 

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene, nedopuštene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet javnog poziva.

         Komisija nije u obavezi da traži dodatnu dokumentaciju ili informacije od Učesnika konkursa ili nadležnih organa, kao ni da se obraća nadležnim organima, već ocenu i razmatranje podnetih prijava Komisija vrši isključivo  na osnovu dokumentacije koju su Učesnici konkursa podneli do isteka roka  predviđenog u tekstu konkursa.

         Komisija ne vraća primljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik. Predlog liste Učesnika konkursa o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Komisija je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs sačini Predlog liste  učesnika  konkursa kojima se dodeljuju sredstva i dostavi ga Opštinskom veću  opštine Mali Zvornik.

Odluku o dodeli sredstava donosi Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na oglasnoj tabli i na sajtu opštine Mali Zvornik. 

Za sve potrebne informacije možete se obratiti  Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, u kancelariju broj 10, kod Biljane Spasenović, ili na telefon 015/472-035.

                                                                                                   

                                                                                                     OPŠTINSKO  VEĆE

Obrazac Prijave>>>

Obrazac Izjave>>>