На основу члана 14. Одлуке о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима   за подстицај запошљавања  теже запошљивих лица бр. 2269 од 20.12.2019. године („Службени лист општине Мали Зворник „бр.15/19), председник општине Мали Зворник,  расписује

ЈАВНИ  ПОЗИВ
за доделу субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања теже запошљивих лица

I      Расписује се Јавни позив  за подношење захтева за доделу субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања  теже запошљивих лица кроз давање субвенција послодавцима за запошљавање лица којима је до стицања услова за одлазак у пензију по основу година живота или година стажа осигурања преостало највише 36 месеци.                                                            

II     Право на доделу субвенција  имају приватни предузетници и привредна друштава која су  са новозапосленим лицем, које испуњава  услове из  става I  Јавног позива, закључили Уговор о раду на одређено време у трајању од највише 12 месеци.                                                                     

 III   Субвенције се додељују  кориснику субвенције за  плаћање пореза  и  доприноса  на зараду запослених лица у висини најмање минималне цене рада.                                                                

IV     Услови које мора да испуњава корисник субвенције:

   –  да нема неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса за последњих 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев за субвенционисање, што доказује подношењем уверења Пореске управе,  

    –  да је на дан подношења пријаве измирио све обавезе по основу изворних јавних прихода, што доказује подношењем уверења Локалне пореске администарције Општинске управе општине Мали Зворник.

Документација коју подносе корисници субвенције:

      -пријава за доделу субвенција;

      -доказе о испуњености услова из става  IV. овог Јавног позива.

Пријава за доделу субвенција из става 1. ове тачке подноси се на писарници општине Мали Зворник, по објављивању Јавног позива, који ће бити отворен до утрошка средстава предвиђених за субвенционисање у текућој буџетској години.

V   Подносилац пријаве, након добијања Закључка о испуњавању услова има право да поднесе  захтев за доделу субвенција за подстицај запошљавања теже запошљивих лица, са којима закључује уговор о раду на одређено време у трајању од највише 12 месеци.                                                                                                                                                           

VI    Услове које мора да испуни новозапослено лице код послодавца:

  • да му је до стицања услова за одлазак у пензију по основу година живота или година стажа осигурања преостало највише 36 месеци од дана заснивања радног односа;
  • да лице има пријављено пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање годину дана пре потписивања Уговора о раду, о чему доказ прилаже послодавац.

Доказе које подноси корисник субвенције за новозапослено лице:

  • закључен Уговор о раду на одређено време са новозапосленим лицем за период од највише 12 месеци;
  • пријаву на обавезно социјално осигурање за новозапослено лице;
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених за новозапослено лице ( достављају лица која одлазе пензију по основу година живота);
  • фотокопију М4 обрасца из Фонда ПИО за новозапослено лице ( достављају лица која одлазе пензију по основу година стажа осигурања );
  • уверење о пребивалишту на територији општине Мали Зворник за новозапослено лице (издаје ПС у Малом Зворнику).

VII Право на субвенције остварују послодаваци-корисници субвенције који испуњавају опште услове из тачке IV Јавног позива, а који су закључили уговор о раду са лицима која испуњавају посебне услове из тачке VI Јавног позива, с тим да право на исплату субвенција стичу потписивањем уговора о субвенционисању, са применом од датума прецизираног уговором, односно од дана заснивања радног односа новозапосленог лица.

Све новчане обавезе везане за потписане уговоре, које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у буџету општине Мали Зворник.

VIII  Захтев за доделу субвенција подноси се на писарници општине Мали Зворник. Захтев за доделу субвенција подноси се у року од 30 дана од дана потписивања уговора са новозапосленим лицем, а након добијања Закључка о испуњавању услова за доделу субвенција за подстицај запошљавања теже запошљивих лица.

IX   Након давања сагласности на Закључак о додели субвенција, председник општине Мали Зворник закључује уговор о субвенционисању са корисником субвенције, којим се регулише начин субвенционисања, као и међусобна права и обавезе.

X После закључења уговора о субвенционисању измеђи корисника субвенције и општине Мали Зворник, корисник субвенције је у обавези да општини Мали Зворник до 10-тог у месецу за претходни месец достави доказ о испалаћеној заради новозапосленом лицу са плаћеним порезима и доприносима.

Општина Мали Зворник у обавези је да новчана средства из буџета општине Мали Зворник опредељена за ове намене уплати, односно рефундира кориснику субенција до 15-тог у месецу, за претходни месец, на основу доказа о исплаћеној заради са плаћеним порезима и доприносима.

XI           У случају да корисник субвенције престане да испуњава обавезе у складу  са тачком X Јавног позива обуставиће се рефундација новчаних  средстава, раскинуће се уговор, а  корисник средстава биће у обавези да врати сва примљена новчана средства у буџет општине.

XII       Пријаве и захтеви се подносе на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38 Мали Зворник, са назнаком “Комисија за утвђивање испуњености услова за доделу субвенција за подстицај запошљавања теже запошљивих лица.                                                                                 

 Контакт особа је Славица Симеуновић-председник комисије, канцеларија број 6

 Уз захтев се прилаже комплетна документација наведена у Јавном позиву.

 Захтеви се подносе почев од   02.04.2024 .године

XIII  Јавни позив објавити на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на сајту општине.

 

 Број: 001228955 2024 06107 004 016 401 117 01 001
 Датум: 02.04.2024.године

Председник општине
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд