Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за избор сарадника
(пописивача) на терену
Број: 06-2085/1
Датум: 29.11.2019. године
Мали Зворник

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), у складу са Уговором о сарадњи између Представништва HELVETAS Swiss  Intercooperation SRB и општине Мали Зворник у вези спровођења Програма „ Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2-Реформа пореза на имовину и на основу Решења начелника Општинске управе о образовању  Комисије за избор сарадника ( пописивача) на терену број 06-2085 од 28.11.2019. године, Комисија за избор сарадника (пописивача ) на терену објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за 3 сарадника (пописивача) на терену у пројекту „ Реформа пореза на имовину“

           Позивају се сва лица са подручја општине Мали Зворник  која су пријављена као незапослена  у евиденцији Националне службе за запошљавање, да се у периоду од 29.11.2019. године до 04.12.2019. године пријаве са документацијом у времену од 07 до 15 часова у писарници Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I  38.

            Пописивачи ће бити ангажовани у попису имовине пореских обвезника на територији општине Мали Зворник у вези спровођења пројекта „Реформа пореза на имовину.“

            Општи услови које кандидат треба да испуњава:

-Да је држављанин Републике Србије ( за изабрана  лица прибавља Комисија по службеној дужности);
-Да има најмање 18 година ( пунолетно лице);
-Да има најмање средњи (III) степен стручности ( оверена копија дипломе);
-Да добро познаје терен ( да станује на територији општине за коју се пријављује за пописивача);
-Да има читак рукопис;
-Да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница ( за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности.

По избору кандидата, Уговор о обављању привремених и повремених послова биће потписан између општине Мали Зворник и пописивача, у складу са важећим законима-најдуже на период од 120 радних дана.

Избор кандидата обавиће се по истеку Јавног позива на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник, огласној табли Националне службе за запошљавање и интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs.

Детаљне информације могу се добити у периоду од 29.11.2019. године до 04.12.2019. године, у времену од 07 до 15 часова у просторијама Локалне пореске администрације Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I  38.

У Малом Зворнику,                                            Председник Комисије:
Дана 29.11.2019. године                                   Мирјана Јовановић,с.р.