Na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji ( “ Sl.glasnik RS “, br. 72/2009, 81/2009 – ispr. 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021 ) i čl. 55-68. Pravilnika  o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj  32/19), oglašava:

JAVNI UVID

Nacrta Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj u ukupnoj dužini od 9544,00 metara i širini pojasa 20m, sa izgradnjom crpnih stanica za svaki zaseok 

JAVNI UVID obaviće se u trajanju od 30 dana u periodu od 28.11.2022. godine do 27.12.2022. godine zaključno, svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u kancelariji broj 23. u zgradi Skupštine Opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I broj 38. u Malom Zvorniku.

Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj u ukupnoj dužini od 9544,00 metara i širini pojasa 20m, sa izgradnjom crpnih stanica za svaki zaseok,  biće izložen u holu zgrade  opštine i  u digitalnom obliku na zvaničnoj  internet strani  Opštine Mali Zvornik www.malizvornik.ls.gov.rs

Pozivaju se  organi, organizacije, javna preduzeća i ostali nosioci javnih ovlašćenja, kao i zainteresovana pravna i fizička lica, da za vreme trajanja ranog javnog uvida,  dostave primedbe i sugestije na predloženo plansko rešenje u pismenoj formi, Odeljenju za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru u zgradi Skupštine Opštine Mali Zvornik, ul.Kralja Petra I broj 38 u Malom Zvorniku.

Odeljenje za privredu,  inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima, koja vrše uvid u navedeni planski dokument, u gore naznačenom terminu.

Informacije o terminu i mestu održavanja sednice komisije za planove, kojoj će podnosioci primedbi moći da prisustvuju kao i ostala dodatna obaveštenja u vezi ranog javnog uvida mogu se dobiti radnim danima na telefon broj 015/ 7195-188 , lokal 131 (ili 124).

Obaveštavamo građane da svoje primedbe, komentare i sugestije na Rani Javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj u ukupnoj dužini od 9544,00 metara i širini pojasa 20m, sa izgradnjom crpnih stanica za svaki zaseok, mogu podneti i putem portala eUprave, pokretanjem elektronske usluge na sledećem linku

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslve,
urbanizam i objedinjenu proceduru
OPŠTINSKA UPRAVA MALI ZVORNIK

Javni poziv

Nacrta Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj u ukupnoj dužini od 9544,00 metara i širini pojasa 20m, sa izgradnjom crpnih stanica za svaki zaseok