Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( “ Сл.гласник РС “, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021 ) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), оглашава:

ЈАВНИ УВИД
Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2505/1 КО Радаљ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 30 дана у периоду од 10.04.2023. године до 10.05.2023. године закључно, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 23. у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2505/1 КО Радаљ, биће изложен у холу зграде општине и у дигиталном облику на званичној интернет страни Општине Мали Зворник www.malizvornik.ls.gov.rs

Позивају се органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања раног јавног увида, доставе примедбе и сугестије на предложено планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул.Краља Петра I број 38.у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима, која врше увид у наведени плански документ, у горе назначеном термину.

Информације о термину и месту одржавања седнице комисије за планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују као и остала додатна обавештења у вези раног јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/ 7195-188 , локал 131 (или 124).

Обавештавамо грађане да своје примедбе, коментаре и сугестије на Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2505/1 КО Радаљ, општина Мали Зворник, могу поднети и путем портала еУправе, покретањем електронске услуге на следећем линку 👉 https://euprava.gov.rs/usluge/6780

Одељење за привреду, инспекцијске послве,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2505/1 КО Радаљ