Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност), ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Мали Зворник треба да, пре отпочињања пружања услуга смештаја, изврше категоризацију угоститељских објеката: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства.

Захтев се подноси Општинској управи- Оделење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове , Краља Петра I бр.38, као надлежном органу.

Потребна документација за категоризацију угоститељског објекта за смештај:

 • Захтев – образац 1 или 2
 • Фотокопија личне карте подносиоца захтева / физичко лице
 • Извод о регистрацији привредног субјекта или предузетника
 • Оснивачки акт и статут
 • Доказ о власништву
 • Лекарско уверење о здравственој способности за физичко лице које пружа угоститељску услугу и чланове домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића- издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља-медицина рада)
 • Потврду од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељску услугу и чланове домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића, нису евидентирани на клицоноше и паразите
 • Попуњен образац Изјаве са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта
 • Попуњен образац Изјаве о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај
 • Попуњен образац Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова
 • Доказ о уплати административне таксе
 • Попуњен образац Изјаве за физичка лица- образац 1 или Изјаве за правна лица- образац 2
Обрасци захтева, прописи и обрасци изјава од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

ИЗЈАВЕ – ИСПУЊЕНОСТ МТУ (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију категоризацију угоститељских објеката за смештај):

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА И ИЗЈАВА бр. 1 и бр. 2

Подноси се Општинској управи- Оделење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове , Краља Петра I бр.38, као надлежном органу за издавање Решења о категоризацији угоститељских објеката.

Образац захтева 1 за физичка лица
Образац изјаве 1 за физичка лица
Образац захтева 2 за правна лица
Образац изјаве 2 за правна лица

Закони, правилници и одлуке

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016)

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012 и 58/2016)

Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство на територији општине Мали Зворник „Службени лист Општине Мали Зворник“ Број 10/17 (12.07.2017. године)

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности – Књига гостију (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 96/2009 од 23.11.2009. године.)

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај – Књига гостију (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 96/2009 од 23.11.2009. године.)

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском туристичком домаћинству – Књига гостију (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 96/2009 од 23.11.2009. године.)

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, бр. 113/2017), а у вези са Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У оквиру доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији, Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) објављује Обавештење којим се позивају привредни субјекти, друга правна лица, здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са Законом о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. Закон, 93/12 и 84/15), као и физичка лица која пружају угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, а у којима се угоститељска делатност обавља у складу са Законом о туризму (у даљем тексту: Угоститељ) да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима (у даљем тексту: ваучер).

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима у трајању од најмање пет ноћења, изван општине, односно места пребивалишта корисника ваучера.

Ваучером се не може вршити плаћање услуга исхране и пића, пружање здравствених или других услуга, боравишне таксе, односно других дажбина.

На овај позив могу се пријавити угоститељи са територије Републике Србије, изузев угоститеља који пружају услуге смештаја на територији градова Београда и Новог Сада (изузеће се не односи на здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са Законом о туризму, а налазе се на територији ових градова).

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати Угоститељу.

Крајњи рок за коришћење ваучера је 20. новембар 2018. године.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера Министарству подносе Угоститељи писаним путем.

Обрасци Пријава за учешће у реализацији шеме доделе ваучера доступни су на интернет адреси Министарства, и то:

1.Пријава угоститеља – привредни субјекти и друга правна лица (здравствене установе) – Образац 1;

2. Пријава угоститеља – предузетник и друго физичко лице (соба, кућа, апартман, сеоско туристичко домаћинство) – Образац 2.

За привредни субјект, друго правно лице и предузетника уз пријаву потребно је обезбедити копију решења о упису у одговарајући регистар, а за категорисане објекте копију решења о разврставању у категорију.

За здравствену установу која организује боравак и пружа услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружа услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са Законом о туризму, уз пријаву потребно је обезбедити копију одобрења министра у складу са чланом 60. став 2. Закона о туризму.

За физичко лице које пружа угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству уз пријаву је потребно обезбедити копију решења о разврставању у категорију објекта домаће радиности (кућа, апартман, соба), односно копију решења о разврставању у категорију сеоског туристичког домаћинства, као и копију решења о упису у одговарајући регистар привредног субјекта или правног лица са којим физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге, доставити копију уговора са привредним субјектом или правним лицем, на основу кога физичко лице пружа угоститељске услуге.

За сваки објекат који Угоститељ ставља у функцију реализације шеме доделе ваучера подноси се посебна пријава. Напомињемо, да се за објекте домаће радиности засебним објектом сматра кућа, апартман и соба. Сеоско туристичко домаћинство се сматра једним објектом.

Угоститељ је у обавези да информише Министарство о свим статусним и другим променама у току периода трајања шеме доделе ваучера.

Уколико у току периода трајања шеме доделе ваучера угоститељ престане да испуњава услове прописане законом и овом уредбом исти ће бити уклоњен са листе угоститеља. По поновном испуњењу прописаних услова и обезбеђивања релевантне документације, угоститељ може бити враћен на листу угоститеља.

ТЕК ПО ПРИБАВЉАЊУ КОМПЛЕТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УГОСТИТЕЉ ЋЕ СЕ НАЋИ НА ЛИСТИ УГОСТИТЕЉА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА А КОЈУ ОБЈАВЉУЈЕ МИНИСТАРСТВО НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ.

*Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у одговарајући регистар Угоститеља, односно, Решење о разврставању у категорију, Решење о упису у одговарајући регистар привредног субјекта или правног лица са којим физичко лице има закључен уговор и преко кога пружа угоститељске услуге.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Угоститељ је дужан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то учинити самостално. Наведену изјаву (Образац изјаве 1 или Образац изјаве 2) може се преузети са интернет странице Министарства.

III НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријава за учешће у реализацији шеме доделе ваучера доставља се преко писарнице Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за туризам, на адресу: Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Листа Угоститеља који учествују у реализацији шеме доделе ваучера ће бити објављена најкасније 29.12.2017. године. Наведену листу Министарство ће СЕДМИЧНО ажурирати новопристиглим пријавама и објављивати на интернет презентацији Министарства.

V НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

Министарство сачињава листу Угоститеља који су испунили услове за реализацију шеме доделе ваучера и објављује је на званичној интернет презентацији Министарства.

Уколико у току периода трајања шеме доделе ваучера угоститељ престане да испуњава услове прописане законом и овом уредбом, исти ће бити уклоњен са листе угоститеља. По поновном испуњењу прописаних услова и обезбеђивања релевантне документације, угоститељ може бити враћен на листу угоститеља.

Угоститељ је у обавези да информише Министарство о свим статусним и другим променама у току периода трајања шеме доделе ваучера.

Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код Угоститеља са објављене листе, на основу чега Угоститељ издаје потврду о резервацији, која је услов за доделу ваучера од стране Министарства. Лице које је извршило резервацију у случају њеног отказа у резервисаном термину не сноси последице у вези са нереализованим коришћењем услуга смештаја. Угоститељ је дужан да услуге ноћења пружи имаоцима ваучера лично.

По завршетку коришћења услуга смештаја, Угоститељ попуњава ваучер са потребним подацима, потписује га и печатира, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ), потписује ваучер и изјаву о коришћењу услуга смештаја.

У случају да корисник ваучера користи услуге смештаја у већем износу од износа ваучера, Угоститељу се рефундира износ у вредности ваучера.

Такође, по завршетку коришћења услуга смештаја угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални исечак.

Фискални исечак мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама, као и износ боравишне таксе, њеног ослобађања од плаћања или умањења на начин прописан Законом о туризму.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, рефундира се износ средстава у вредности пружених услуга смештаја.

Угоститељ треба месечно, а најкасније до 25. новембра 2018. године, да достави Министарству захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду са пратећом документацијом и то:

– оверен и потписан списак реализованих ваучера;

– уредно попуњене, потписане и печатиране ваучере;

– оригинал или копију фискалног исечка (оверене од стране угоститеља) за пружене услуге;

Поред наведене документације Угоститељ доставља оверену и потписану спецификацију која садржи:

– све пружене услуге са посебно исказаном услугом ноћења и појединачном ценом (која се једино и рефундира);

-исказан износ боравишне таксе, са назнаком о евентуалном умањењу или ослобађању (позив на одредбе о Закона о туризму као основ умањења или ослобађања).

Уколико угоститељ прими корисника ваучера који је извршио промену резервације, потребно је да приликом слања захтева за рефундацију достави оригинал или копију потврде о промени резервације уз ваучер на име корисника.

На основу комплетне и уредно достављене документације врши се рефундација средстава у року од 45 дана од дана пријема комплетне документације.

Захтеви који пристигну након наведеног рока неће бити рефундирани.

Достављени ваучери који су неправилно попуњени или непотписани или непечатирани или који су нечитко попуњени или оштећени, неће бити рефундирани.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs , као и на бројеве телефона: 011/3122867 и 011/3122853.

МОЛИМО ВАС ЗА СТРПЉЕЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ УКОЛИКО НАВЕДЕНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ЛИНИЈЕ БУДУ ЗАУЗЕТЕ.

Обавештење – Позив угоститељима

Инструкције за угоститеље

Образац пријаве за угоститеље

Образац Изјаве 1

Образац Изјаве 2

Образац спецификације за правдање средстава

Обавештење за потенцијалне кориснике ваучера

Образац пријаве за ваучере

Образац потврде о запослењу и оствареној заради

Листа угоститеља и угоститељских објеката у Србији у којима можете извршити резервацију ради реализације ваучера за услугу смештаја

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2018. години.

Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму.

Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства.

Рок за подношење захтева је 1. октобар 2018. године. Крајњи рок за достављање допуна захтева је 1. новембар 2018. године.

Информације о конкурсу и образац захтева за коришћење кредитних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/3139671

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Образац захтева за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години.

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму у Републици Србији.

Право на коришћење бесповратних средстава имају дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва, односно друге организације и институције чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а које нису индиректни корисници буџета, као и правна лица у којима је Република Србија већински власник и правна лице која управљају туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре, органи АП Војводина у чијој су надлежности послови из области туризма, као и правна лица основана од стране АП Војводина којима је поверено обављање послова из области туризма, јединице локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), туристичке организације као и друга правна лица основана од стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова из области туризма, као и непрофитне институције за реализацију пројеката развоја туризма.

Приликом доделе средстава поштоваће се критеријуми који се односе на степен усклађености пројеката са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, развој приоритетних туристичких производа, туристичких простора као и адекватно управљање туристичким ресурсима и развојним процесима у туризму и степеном развијености одређене општине.

Информације о конкурсу и обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs.

Захтев за коришћење субвенција и дотација подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2018. години

Образац захтева та коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних објеката у 2018. години

Образац захтева за коришћење бесповратних средстава за пројекте промоције и унапређење туристичке понуде као и пројекте едукације и тренинга у туризму у 2018. години

Образац изјаве 1

Образац изјаве 2

Образац спецификације рачуна за правдање средстава субвеницја и дотација за пројекте развоја туризма у 2018. години

ОВДЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ШТА ЈЕДАН СМЕШТАЈНИ ОБЈЕКАТ ТРЕБА ДА ИМА

Актуелне вести у области категоризације смештаја