Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost), radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji opštine Mali Zvornik treba da, pre otpočinjanja pružanja usluga smeštaja, izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva.

Zahtev se podnosi Opštinskoj upravi- Odelenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove , Kralja Petra I br.38, kao nadležnom organu.

Potrebna dokumentacija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj:

 • Zahtev – obrazac 1 ili 2
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva / fizičko lice
 • Izvod o registraciji privrednog subjekta ili preduzetnika
 • Osnivački akt i statut
 • Dokaz o vlasništvu
 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za fizičko lice koje pruža ugostiteljsku uslugu i članove domaćinstva u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića- izdato od ovlašćene zdravstvene ustanove (Dom zdravlja-medicina rada)
 • Potvrdu od ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža ugostiteljsku uslugu i članove domaćinstva u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića, nisu evidentirani na kliconoše i parazite
 • Popunjen obrazac Izjave sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj
 • Popunjen obrazac Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova
 • Dokaz o uplati administrativne takse
 • Popunjen obrazac Izjave za fizička lica- obrazac 1 ili Izjave za pravna lica- obrazac 2
Obrasci zahteva, propisi i obrasci izjava od značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove:
Standardi za razvrstavanje u kategorije

Izjave o ispunjenosti standarda:

OBRASCI ZAHTEVA I IZJAVA br. 1 i br. 2

Podnosi se Opštinskoj upravi- Odelenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove , Kralja Petra I br.38, kao nadležnom organu za izdavanje Rešenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata.

Obrazac zahteva 1 za fizička lica
Obrazac izjave 1 za fizička lica
Obrazac zahteva 2 za pravna lica
Obrazac izjave 2 za pravna lica

Zakoni, pravilnici i odluke

Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 113/2017), a u vezi sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje

OBAVEŠTENJE

KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELJI DA SE PRIJAVE RADI REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

I OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. Zakon, 93/12 i 84/15), kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu (u daljem tekstu: Ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji gradova Beograda i Novog Sada (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, a nalaze se na teritoriji ovih gradova).

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati Ugostitelju.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2018. godine.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera Ministarstvu podnose Ugostitelji pisanim putem.

Obrasci Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi Ministarstva, i to:

1.Prijava ugostitelja – privredni subjekti i druga pravna lica (zdravstvene ustanove) – Obrazac 1;

2. Prijava ugostitelja – preduzetnik i drugo fizičko lice (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 2.

Za privredni subjekt, drugo pravno lice i preduzetnika uz prijavu potrebno je obezbediti kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, a za kategorisane objekte kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju.

Za zdravstvenu ustanovu koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, uz prijavu potrebno je obezbediti kopiju odobrenja ministra u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o turizmu.

Za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kao i kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, dostaviti kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem, na osnovu koga fizičko lice pruža ugostiteljske usluge.

Za svaki objekat koji Ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava. Napominjemo, da se za objekte domaće radinosti zasebnim objektom smatra kuća, apartman i soba. Seosko turističko domaćinstvo se smatra jednim objektom.

Ugostitelj je u obavezi da informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom isti će biti uklonjen sa liste ugostitelja. Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova i obezbeđivanja relevantne dokumentacije, ugostitelj može biti vraćen na listu ugostitelja.

TEK PO PRIBAVLJANJU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE, UGOSTITELJ ĆE SE NAĆI NA LISTI UGOSTITELJA KOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA REALIZACIJU ŠEME DODELE VAUČERA A KOJU OBJAVLJUJE MINISTARSTVO NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI.

*Napomena: Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: Rešenje o upisu u odgovarajući registar Ugostitelja, odnosno, Rešenje o razvrstavanju u kategoriju, Rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Ugostitelj je dužan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti samostalno. Navedenu izjavu (Obrazac izjave 1 ili Obrazac izjave 2) može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

III NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

IV ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Lista Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera će biti objavljena najkasnije 29.12.2017. godine. Navedenu listu Ministarstvo će SEDMIČNO ažurirati novopristiglim prijavama i objavljivati na internet prezentaciji Ministarstva.

V NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, isti će biti uklonjen sa liste ugostitelja. Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova i obezbeđivanja relevantne dokumentacije, ugostitelj može biti vraćen na listu ugostitelja.

Ugostitelj je u obavezi da informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja. Ugostitelj je dužan da usluge noćenja pruži imaocima vaučera lično.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer sa potrebnim podacima, potpisuje ga i pečatira, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

Takođe, po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak.

Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama, kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja na način propisan Zakonom o turizmu.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.

Ugostitelj treba mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2018. godine, da dostavi Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom i to:

– overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;

– uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;

– original ili kopiju fiskalnog isečka (overene od strane ugostitelja) za pružene usluge;

Pored navedene dokumentacije Ugostitelj dostavlja overenu i potpisanu specifikaciju koja sadrži:

– sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);

-iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe o Zakona o turizmu kao osnov umanjenja ili oslobađanja).

Ukoliko ugostitelj primi korisnika vaučera koji je izvršio promenu rezervacije, potrebno je da prilikom slanja zahteva za refundaciju dostavi original ili kopiju potvrde o promeni rezervacije uz vaučer na ime korisnika.

Na osnovu kompletne i uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana od dana prijema kompletne dokumentacije.

Zahtevi koji pristignu nakon navedenog roka neće biti refundirani.

Dostavljeni vaučeri koji su nepravilno popunjeni ili nepotpisani ili nepečatirani ili koji su nečitko popunjeni ili oštećeni, neće biti refundirani.

VI OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/3122867 i 011/3122853.

MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE I RAZUMEVANJE UKOLIKO NAVEDENE TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE.

Obaveštenje – Poziv ugostiteljima

Instrukcije za ugostitelje

Obrazac prijave za ugostitelje

Obrazac Izjave 1

Obrazac Izjave 2

Obrazac specifikacije za pravdanje sredstava

Obaveštenje za potencijalne korisnike vaučera

Obrazac prijave za vaučere

Obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi

Lista ugostitelja i ugostiteljskih objekata u Srbiji u kojima možete izvršiti rezervaciju radi realizacije vaučera za uslugu smeštaja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2018. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar 2018. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139671

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Obrazac zahteva za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini.

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, razvoj prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

Obrazac zahteva ta korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih objekata u 2018. godini

Obrazac zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte promocije i unapređenje turističke ponude kao i projekte edukacije i treninga u turizmu u 2018. godini

Obrazac izjave 1

Obrazac izjave 2

Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvenicja i dotacija za projekte razvoja turizma u 2018. godini

OVDE POGLEDAJTE ŠTA JEDAN SMEŠTAJNI OBJEKAT TREBA DA IMA

Aktuelne vesti u oblasti kategorizacije smeštaja