На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.4/07 и 2/11), Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2015.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.2/15) и Одлуком о расписивању конкурса за доделу средстава Фонда за развој општине бр. 06-833 од 24.04.2015. године, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, расписује 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ  КРЕДИТА ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ 

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица који своје  програме реализују  на подручју Општине.

Конкурс траје од 04.05.2015. године до 04.06.2015. године. Крајњи рок за достављање пријава  је 04.06.2015. године до 15 часова. Пријаве које стигну после наведеног рока и времена  сматраће се неблаговремене.

Захтеве са комплетном  документацијом у затвореним ковертама достављати поштом или лично пријемној канцеларији општине на адресу: Фонд за развој општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр.38. Мали Зворник.

Конкурс Фонда за развој Општине Мали Зворник за 2015. годину>>>