Обавештење о примени Закона о општем управном поступку

Објављено на огласној табли општине Мали Зворник дана: 08.05.2018.год.

На основу Упутства о примени одредаба члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које је донело Министарство државне управе и локалне самоуправе, Општинска управа општине Мали Зворник објављује

Обавештење о примени Закона о општем управном поступку

Чланом 9. ст. 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Чланом 9. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку, прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Чланом 103. Закона прописано је: да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Орган прибавља потребне податке у складу са законом, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама.
За свако непоштовање горе наведених одредби Закона о општем управном поступку, можете се обратити у канцеларију бр.15. на првом спрату зграде општине Мали Зворник у Малом Зворнику ул.Краља Петра Првог број 38 или на телефон 015/471-300.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Поштовани, Е-Писарница Општинске управе општине Мали Зворник креирана је како би омогућила квалитетније и брже општење између органа локалне самоуправе и странке електронским путем.

Након ступања на снагу новог Закона о општем управном поступку, 01.06.2017. године, настала је обавеза органа да на својој веб презентацији објављују обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини (чл. 57.).

Електронска комуникација везана је за неке од веома битних радњи које се у управном поступку предузимају као што су општење органа и странке (чл. 56.), предаја поднеска (чл. 60.), евидентирање и потврда о пријему поднеска (чл. 61.), чување, разгледање и преузимање списа предмета (чл. 64.), обавештавање странке (чл. 66. и 70.), достављање (чл. 72. и 77.), одржање рока (чл. 81.) и остало.

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
(“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)
Посебне одредбе о електронском општењу

Члан 57

(1) Орган објављује на својој веб презентацији обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини.

(2) Странка електронским путем општи са органом ако се претходно са тим сагласи или ако је то посебним прописом одређено.

(3) Ако електронски документ који је послат странци није читљив, она може да захтева да јој орган упути тај документ у другом погодном облику. Ако није читљив електронски документ који је послат органу, орган захтева да странка поднесе тај документ у другом погодном облику у року који одреди и обавештава странку да ће се, ако не поступи у датом року, сматрати да није ни поднела документ.

Списак овлашћених службених лица у општинској управи општине Мали Зворник

У Општинској управи општине Мали Зворник службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима су:

Зоран Бркић

дипл. грађ. инжењер, запослен у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређен на радно место: Руководилац одељења-послови урбанизма и обједињене процедуре у звању Самосталног саветника у Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Одсека за инспекцијске послове  да решава у управним стварима које су у надлежности ове инспекције по Решењу о давању овлашћења број 035-14 од 19.02.2021. године.

Милан Јевтић

Самостални саветник, распоређен на послове руководиоца Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности, решењем број:06-663 од 28.03.2018. године

Мирјана Јовановић

Самостални саветник, распоређена на радно место руководилац Одељења за локалну пореску адмнистрацију, решење број:06-662 од 28.03.2018. године.

Мирослав Марковић

дипл. инжењер пољопривреде, запослен у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређен на радно место: Шеф Одсека, комунални инспектор, инспектор заштите животне средине и инспектор за туризам у звању Самосталног саветника у Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру да решава у управним стварима које су у надлежности ове инспекције.  Решење о давању овлашћења број 035-13 од 19.02.2021. године

Драган Ракић

проф. народне одбране, запослен у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређен на радно место: Послови просветне инспекције и послови планирања одбране у звању  Саветника у Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру, да решава у управним стварима које су у надлежности ове инспекције. Решење о давању овлашћења број 035-11 од 19.02.2021. године.

Бранко Андрић

дипл. економиста, запослен у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређен на радно место: Послови пореског инспектора, контроле и наплате пореског дуга и накнада у звању Саветника, у Одељењу за локалну пореску администрацију, да решава у управним стварима које су у надлежности ове инспекције. Решење о давању овлашћења број 035-9 од 19.02.2021. године.

Списак овлашћених службених лица у општинској управи општине Мали Зворник

У Општинској управи општине Мали Зворник службена лица овлашћена за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења су:

Муамера Бојић

дипл. инж. рударства, запослена у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређена на радно место: Послови у области рударства у звању Самосталног саветника, у Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Самосталног саветника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-10 од 19.02.2021. године.

Драгица Лазић

правник за управне послове, запослена у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређена на радно место: Послови социјалне и дечије заштите и инвалидско-борачке заштите, у звању Сарадника, у Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Сарадника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-6 од 19.02.2021. године

Весна Илић

дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређена на радно место: Послови радних односа и послови управљања људским ресурсима, у звању Саветника, у Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Саветника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-4 од 19.02.2021. године

Славица Симеуновић

дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређена на радно место: Послови матичара за матично подручје Мали Зворник, у звању Саветника, у Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Саветника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-5 од 19.02.2021. године.

Драгана Марковић

економиста, запослена у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређена на радно место: Послови јавних набавки у звању Сарадника, у Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Сарадника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-7 од 19.02.2021. године

Бранко Радић

дипл. инж. пољопривреде, запослен у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређен на радно место: Послови пољопривреде, шумарства, водопривреде и туризма у звању Саветника, у Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Саветника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-8 од 19.02.2021. године

Драгица Станковић

дипл. економиста, запослена у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређена на радно место:Послови у области друштвених делатности и приватног предузетништва, у звању Саветника, у Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Саветника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-15 од 19.02.2021. године.

Милица Живановић

дипл. правник, запослена у Општинској управи општине Мали Зворник, распоређена на радно место: Шеф Одеска за евиденцију и управљање Општинском имовином у звању Саветника, у Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру, да решава у управним стварима које су у надлежности овог Саветника, до доношења решења. Решење о давању овлашћења број 035-15/1 од 15.06.2021. године.