НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10,  101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14 и 103/15), члана 32. Закона о локланој самоуправи (“Службени гласник  РС“, 129/07 и 83/14), и члана 37. Статута Општине Мали Зворник (“Службени лист Oпштине Мали Зворник“, бр.5/15-пречишћен текст), Скупштина општине Мали Зворник је на седници одржаној дана, ___.12. 2016. године,  донела 

  О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ 

           I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, његово извршавање, обим и коришћење, права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Мали Зворник за 2017.годину чини:

Нацрт Одлуке о Буџету

Финансијски планови

Преглед броја запослених и средстава за плате

Преглед капиталних пројеката

Преглед капиталних пројеката Министарство финансија

Комисије и уговори

Рекапитулација програма