Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/43 
Dana: 23.03.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020 )  i Odluke o posebnim merama pružanja usluge u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaji hrane za nošenje („Službeni glasnik RS“ broj 39/2020 ), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije COVID -19 izazvane virusom SARS-Co-2, na vanrednoj sednici održanoj 23.03.2020. godine doneo je 

N A R E D B U 

  1. Na teritoriji opštine Mali Zvornik  pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića tu delatnost, odnosno pružanje usluga nastavljaju da obavljaju uz primenu posebne mere zaštite zaposlenih i korisnika usluga – koja podrazumeva da se serviranje i posluživanje hrane i pića gostima ne može vršiti neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom, bez obzira na to: da li gosti bivaju posluženi za stolom ili se sami poslužuju izloženim jelima i pićima; da li gosti obeduju pripremljene obroke u objektu tj. u restoranima, kafeterijama, restoranima brze hrane i pića, restoranima i barovima povezanim sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice, restoranima, menzama i kantinama u kojima se u organizaciji poslodavca poslužuju zaposleni ili u bilo kom drugom objektu i bašti u kojoj se ta usluga pruža; da li se gostima poslužuje ketering – ako se posluživanje vrši neposredno korisniku usluge; da li gosti konzumiraju piće u barovima, kafanama, kafićima, pivnicama, tavernama, vinarijama, diskotekama, klubovima, splavovima, kladionicama, koktel salama ili u bilo kom drugom objektu i bašti u kojoj se ta usluga pruža.
  2. Pravna lica i preduzetnici iz tačke 1. ove naredbe mogu nastaviti da pružaju usluge posluživanja hrane i pića uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge bez ulaska lica kojima se pruža usluga u objekte.
  3. Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u delatnostima i na način iz tač. 1. i 2. ove naredbe dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti SOVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
  4. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi tačka 1. Naredbe broj: 06-668/37   od 21. marta 2020. godine.
  5. Ovu naredbu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.
  6. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.  

OPŠTINSKI  ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE 

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.