Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-14/1
Дана: 11.05.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            На основу члана 14. став 1. и чл. 151 и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Мали Зворник  

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Мали Зворник изложен је у седишту Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, II спрат,  канцеларија бр. 29.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Мали Зворник могу поднети општинској управи у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020. године до 2400 часа.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине, до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 30.05.2020. године до 2400 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Мали Зворник (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка2.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице задужено за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у Јединственои бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.                                                                                                                                

 

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Маризела Андрић,
дипл. правн.

 

____________________________

1 када су расписани избори за председника Републике или народне посланике Народне скупштине
2 када су расписани избори за председника Републике или народне посланике Народне скупштине