Због неповољне епизоотиолошке ситуације везане за појаву заразне болести животиња – афричка куга свиња, на територији Републике Србије, односно ради спречавања ширења ове заразне болести у Републици Србији путем нелегалног промета животиња у наредном периоду ће бити интезивиране активности на контроли и спречавању продаје животиња (свиња) на јавним површинама, путном земљишту и другим местима која нису под сталним надзором ветеринарске службе.

Неодговорна правна и физичка лица која врше овакав вид продаје су у супротности са чланом 79. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС број 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 19/2019) и прете им казне сходно члану 157. став 1. тачка 6), и члану 158. став 1. тачка 15) истог Закона.

Услови за стављање животиња у промет су прописани чланом 93. Закона о ветеринарству, а све животиње које буду затечене у промету без прописане документације, као и на местим на којима није дозвољен промет животиња, упућују се решењем ветеринарског инспектора у карантин у унутрашњем промету, сходно члану 98. Закона о ветеринарству.

У случају да надлежне службе Министарства унутрашњих послова или инспекцијске службе локалних самоуправа у току обављања својих активности уоче лица која на незаконит начин обављају продају животиња, дужне су да зауставеи задржа таква лица односно возила, и да без одлагања обавесте надлежног ветеринарског инспектора, који ће у складу са овлашћењима предузети мере из делокруга надлежности.