Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру обавља послове који се односе на: пољопривреду, задругарство, рибарство, шумарство, водопривреду, туризам и угоститељство, робне резерве и снабдевање грађана , уређење, развој и обављање комуналних делатности, старање о обезбеђењу материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности, праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина , одржавање зелених површина, јавне расвете, саобраћаја и др. у складу са законом), прати доношење програма и планова комуналних предузећа на територији општине и њихову реализацију, врши надзор над обављањем комуналних делатности, води регистар улица и зграда и одређује кућне бројеве, стручне и административне послове из области газдовања грађевинским земљиштем и прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта, издаје се информација о локацији, и локацијска дозвола, одобрења за грађење, обезбеђује технички преглед и издавање употребне дозволе за објекте комуналне инфраструктуре за које општина уступа грађевинско земљиште, стамбену изградњу и одржавање стамбених зграда; изградњу, одржавање и коришћење локалних, не категорисаних и других путева који су у надлежности општине, улица и других јавних површина и објеката од значаја за општину, ван линијски превоз путника, такси превоз; проверу исправности техничке документације, припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова, евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима, издавање грађевинске дозволе за изградњу, технички преглед и издавање употребних дозвола за објекте за које је надлежна општина; пријем и прослеђивање документације Агенцији за привредне регистре у поступку регистрације предузетника и други послови у вези са тим; израду нацрта програма развоја мале привреде; заштиту животне средине, мере заштите у планирању и изградњи објеката, заштиту ваздуха, земљишта, шума, вода, биљног и животињског света, природних добара, заштиту од буке и јонизирајућих зрачења, заштиту од отпадних и опасних материја, држање и заштиту животиња, природна лековита својства у одређеним подручјима.

У Одељењу се обављају и инспекцијски послови и то: комуналне инспекције, грађевинске инспекције, саобраћајне инспекције, инспекције заштите животне средине, инспекција за туризам просветне инспекције и други инспекцијски послови утврђени Законом и другим прописима, а у складу са истим.

У Одељењу се обављају сви нормативно-правни послови из делокруга Општинске управе, као и послови народне одбране.
У овом Одељењу обављају се и други послови утврђени Законом, другим прописима, Статутом општине и овом Одлуком.
У оквиру Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру образована је Служба за стручне послове органа општине.

Руководилац одељења

Зоран Бркић
дипломирани грађевински инжењер

Тел: 015/7 – 195 – 188 локал 124

Е-пошта: zoran.brkic@malizvornik.rs

ИНСПЕКЦИЈЕ

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА