На основу члана 27. и члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС “, број  72/11, 88/13, 105/14 , 104/16 , 108/16 , 113/17 и 95/2018) , члана  6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права , као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС “, број 16/18) , члан 65,става 1 тачке 10. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број: 21/18 ) и члана 21. става 3. Одлуке о прибављању, кориштењу, управљању  и располагању стварима  и другим имовинским правима у својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 4/19 ), Председник општине Мали Зворник, на предлог Општинског већа општине Мали Зворник, дана 27.08.2019. године донео је следећу 

О Д Л У К У

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник
Пословног простора – објеката Стара пилана и земљишта за редовну употребу истог  у Малом Зворнику , у поступку прикупљања писмених понуда 

Члан 1.

Закуподавац пословног простора и земљишта за редовну употебу истог је општина Мали Зворник.

Даје се у закуп пословни простор и земљиште за редовну употребу истог у јавној својини општине Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда и то:   

Пословни простор објекти Стара пилана на катастарској парцели број 1124/1   из листа непокретности број 1248 КО Мали Зворник укупне  површине 6.952,86 м2 oд чега је:  

 1. Хала 1 ( објекти 2 и 5 у ЛН ) – 3.428,13 м2
 2. Хала 2 ( објекат број 10 у ЛН )  – 1.340,62 м2
 3. Хала 3  (Објекат број 3 у ЛН ) – 1.576,00 м
 4. Бела зграда (објекат број 12 у ЛН ) – 142,33 м2
 5. Котларница  – 40,46 м2
 6. Хидромашинска зграда – 125,33 м2
 7. Базени код хидромашинске зграде – 300,00 м2
 8. Трафо станица снаге до 1mw.
 • УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ИЗНОСИ 6.952,86 м2

Право на подношење писмених понуда имају предузетници или правна лица која имају седиште, огранак или неки други организациони облик на територији општине Мали Зворник и који прихвате обавезу да у наведеном пословном простору у производној делатности, у року од две године од дана ступања у посед пословног простора, на неодређено време запосле најмање 200 нових радника.

Од права на подношење писмених понуда изузимају се следећи предузетници и правна лица:

 1. Прaвна лица и предузетници  у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
 2. Који имају доспеле, а неизмирене обавезе у Општини Мали Зворник;
 3. У којима Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе има учешћа у власништву;
 4. Који су  у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи,
 5. Којима је био раскинут уговор о додели подстицајних средстава од Комисије за доделу државне помоћи или Министарства привреде Републике Србије.

Рок трајања закупа је 25 година.

Јавно отварање приспелих понуда обавиће се дана 16.09.2019.године у згради општине Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, Мали Зворник у сали Општинског већа у 10 часова.

Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања Огласа у листу ,,Информер“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Понуде у наведеном року доставити препорученом поштанском пошиљком у затвореној коверти на којој је назначено ,,Понуда за закуп пословног простора – објеката Стара пилана , не отварати“ на адресу општина Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, или их у наведеном року, уз идентичну назнаку на коверти, предати на шалтеру писарнице општине Мали Зворник.

Увид у документацију у вези са непокретношћу која се даје у закуп биће могуће  извршити у згради општине Мали Зворник у улици Краља Петра I број 38, Мали Зворник у канцеларији број 17, Општинске управе општине Мали Зворник у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана. Висина закупнине за пословни простор је  287.034,12 динара  месечно, без ПДВ.а. по званичној процени тржишне вредности закупнине објеката на дан 27.05.2019. године коју је сачинило  предузеће „ SM-AgroEkonomik“ doo Zrenjanin, стални судкси вештак за економско – финансијску област ( по решењу Министарства правде бр. 740-05-04759/2010 од 06.07.2011. године ) Слободан Грбић, дипл.оец.

Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од  20.000,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мали Зворник број 840-789804-38 са позивом на број  97 97–065.

Понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да приложи банкарску гаранцију за испуњење својих обавеза из уговора о закупу у висини од  287.034,12   динара за први месец закупа или да уплати шест закупнина унапред.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је седам дана од дана јавног отварања приспелих понуда.

У понуди се обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Непокретности које се издају у закуп могу се разгледати радним данима током трајања рока за доставу понуда у периоду од 7:00 до 15:00 часова.

Непокретност се не може давати у подзакуп.

      уплати депозита, број новозапослених радника за које понудилац узима обавезу за запошљавање у складу са Огласом, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. Уз понуду доставити следеће потписане и оверене изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу  на меморандуму фирме:

 – изјаву да није у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи,

– изјаву да није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи,

– изјаву да није раскинут уговор о додели подстицајних средстава од Комисије за доделу државне помоћи или Министарства привреде Републике Србије.

Уз понуду доставити уверење Локалне пореске администрације општине Мали Зворник о измиреним обавезама по основу локалних изворних јавних прихода.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је број новозапослених радника на неодређено време за које ће подносилац пријаве прихватити обавезу запослења у складу са наведеним условима.

Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од седам дана од дана  доношења одлуке.

Уколико у поступку два или више раздвојених понуђача понуде исти број новозапослених радника на неодређено време, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти број радника, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним бројем новозапослених радника у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним бројем радника, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Уколико подносилац писмене понуде не прихвати  висину закупнине и обавезу о запошљавању минимално 200 нових радника у пословном простору или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне и једна понуда.

Додатне информације везане за објављен оглас моћи ће се добити на број телефона  015 7-195-198    лице за контакт  Весна Дукић, дипл.правник.

Члан 2.

   Поступак давања пословног простора у закуп спровешће Комисија за спровођење поступка за давање у закуп предметног пословног простора коју ће посебним решењем образовати председник општине Мали Зворник,  која ће након спровођења поступка давања предметног пословног простора у закуп изабрати најповољнијег понуђача и записник са одговарајућим предлогом доставити надлежном органу ради доношења коначне одлуке о давању пословног простора у закуп. 

Члан 3.

   Права и обавезе из закуподавног односа општине Мали Зворник и закупца биће регулисани посебним уговором.

Члан 4.

   Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Мали Зворник“ а на снагу ступа наредног дана од дана објављивања у Службеном листу, такође ће бити објављена и  на веб страници Општине Мали Зворник.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Број: 06- 1522                                                     Председник општине
Дана:27. 08.2019. године                                         Зоран Јевтић, с.р.