Na osnovu člana 27. i člana 34. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS “, broj  72/11, 88/13, 105/14 , 104/16 , 108/16 , 113/17 i 95/2018) , člana  6. i 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini , odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava , kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS “, broj 16/18) , član 65,stava 1 tačke 10. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj: 21/18 ) i člana 21. stava 3. Odluke o pribavljanju, korištenju, upravljanju  i raspolaganju stvarima  i drugim imovinskim pravima u svojini opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj 4/19 ), Predsednik opštine Mali Zvornik, na predlog Opštinskog veća opštine Mali Zvornik, dana 27.08.2019. godine doneo je sledeću 

O D L U K U

o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Zvornik
Poslovnog prostora – objekata Stara pilana i zemljišta za redovnu upotrebu istog  u Malom Zvorniku , u postupku prikupljanja pismenih ponuda 

Član 1.

Zakupodavac poslovnog prostora i zemljišta za redovnu upotebu istog je opština Mali Zvornik.

Daje se u zakup poslovni prostor i zemljište za redovnu upotrebu istog u javnoj svojini opštine Mali Zvornik u postupku prikupljanja pismenih ponuda i to:   

Poslovni prostor objekti Stara pilana na katastarskoj parceli broj 1124/1   iz lista nepokretnosti broj 1248 KO Mali Zvornik ukupne  površine 6.952,86 m2 od čega je:  

 1. Hala 1 ( objekti 2 i 5 u LN ) – 3.428,13 m2
 2. Hala 2 ( objekat broj 10 u LN )  – 1.340,62 m2
 3. Hala 3  (Objekat broj 3 u LN ) – 1.576,00 m
 4. Bela zgrada (objekat broj 12 u LN ) – 142,33 m2
 5. Kotlarnica  – 40,46 m2
 6. Hidromašinska zgrada – 125,33 m2
 7. Bazeni kod hidromašinske zgrade – 300,00 m2
 8. Trafo stanica snage do 1mw.
 • UKUPNA NETO POVRŠINA IZNOSI 6.952,86 m2

Pravo na podnošenje pismenih ponuda imaju preduzetnici ili pravna lica koja imaju sedište, ogranak ili neki drugi organizacioni oblik na teritoriji opštine Mali Zvornik i koji prihvate obavezu da u navedenom poslovnom prostoru u proizvodnoj delatnosti, u roku od dve godine od dana stupanja u posed poslovnog prostora, na neodređeno vreme zaposle najmanje 200 novih radnika.

Od prava na podnošenje pismenih ponuda izuzimaju se sledeći preduzetnici i pravna lica:

 1. Pravna lica i preduzetnici  u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 2. Koji imaju dospele, a neizmirene obaveze u Opštini Mali Zvornik;
 3. U kojima Republika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave ima učešća u vlasništvu;
 4. Koji su  u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći,
 5. Kojima je bio raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava od Komisije za dodelu državne pomoći ili Ministarstva privrede Republike Srbije.

Rok trajanja zakupa je 25 godina.

Javno otvaranje prispelih ponuda obaviće se dana 16.09.2019.godine u zgradi opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u sali Opštinskog veća u 10 časova.

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u listu ,,Informer“. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja. Ponude u navedenom roku dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno ,,Ponuda za zakup poslovnog prostora – objekata Stara pilana , ne otvarati“ na adresu opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, 15318 Mali Zvornik, ili ih u navedenom roku, uz identičnu naznaku na koverti, predati na šalteru pisarnice opštine Mali Zvornik.

Uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnošću koja se daje u zakup biće moguće  izvršiti u zgradi opštine Mali Zvornik u ulici Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u kancelariji broj 17, Opštinske uprave opštine Mali Zvornik u periodu od 7 do 15 časova svakog radnog dana. Visina zakupnine za poslovni prostor je  287.034,12 dinara  mesečno, bez PDV.a. po zvaničnoj proceni tržišne vrednosti zakupnine objekata na dan 27.05.2019. godine koju je sačinilo  preduzeće „ SM-AgroEkonomik“ doo Zrenjanin, stalni sudksi veštak za ekonomsko – finansijsku oblast ( po rešenju Ministarstva pravde br. 740-05-04759/2010 od 06.07.2011. godine ) Slobodan Grbić, dipl.oec.

Svi ponuđači dužni su položiti depozit u iznosu od  20.000,00 dinara uplatom na tekući račun Opštinske uprave Mali Zvornik broj 840-789804-38 sa pozivom na broj  97 97–065.

Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg dužan je da priloži bankarsku garanciju za ispunjenje svojih obaveza iz ugovora o zakupu u visini od  287.034,12   dinara za prvi mesec zakupa ili da uplati šest zakupnina unapred.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda je sedam dana od dana javnog otvaranja prispelih ponuda.

U ponudi se obavezno navodi broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Nepokretnosti koje se izdaju u zakup mogu se razgledati radnim danima tokom trajanja roka za dostavu ponuda u periodu od 7:00 do 15:00 časova.

Nepokretnost se ne može davati u podzakup.

      uplati depozita, broj novozaposlenih radnika za koje ponudilac uzima obavezu za zapošljavanje u skladu sa Oglasom, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Uz ponudu dostaviti sledeće potpisane i overene izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornošću  na memorandumu firme:

 – izjavu da nije u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći,

– izjavu da nije u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći,

– izjavu da nije raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava od Komisije za dodelu državne pomoći ili Ministarstva privrede Republike Srbije.

Uz ponudu dostaviti uverenje Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih izvornih javnih prihoda.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je broj novozaposlenih radnika na neodređeno vreme za koje će podnosilac prijave prihvatiti obavezu zaposlenja u skladu sa navedenim uslovima.

Svi ponuđači će o izboru zakupca biti obavešteni pismenim putem u roku od sedam dana od dana  donošenja odluke.

Ukoliko u postupku dva ili više razdvojenih ponuđača ponude isti broj novozaposlenih radnika na neodređeno vreme, komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti broj radnika, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim brojem novozaposlenih radnika u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko ponuđači iz prethodnog stava u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnim brojem radnika, komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

Ukoliko podnosilac pismene ponude ne prihvati  visinu zakupnine i obavezu o zapošljavanju minimalno 200 novih radnika u poslovnom prostoru ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne i jedna ponuda.

Dodatne informacije vezane za objavljen oglas moći će se dobiti na broj telefona  015 7-195-198    lice za kontakt  Vesna Dukić, dipl.pravnik.

Član 2.

   Postupak davanja poslovnog prostora u zakup sprovešće Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora koju će posebnim rešenjem obrazovati predsednik opštine Mali Zvornik,  koja će nakon sprovođenja postupka davanja predmetnog poslovnog prostora u zakup izabrati najpovoljnijeg ponuđača i zapisnik sa odgovarajućim predlogom dostaviti nadležnom organu radi donošenja konačne odluke o davanju poslovnog prostora u zakup. 

Član 3.

   Prava i obaveze iz zakupodavnog odnosa opštine Mali Zvornik i zakupca biće regulisani posebnim ugovorom.

Član 4.

   Ova Odluka biće objavljena u „Službenom listu opštine Mali Zvornik“ a na snagu stupa narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu, takođe će biti objavljena i  na veb stranici Opštine Mali Zvornik.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE MALI ZVORNIK 

 

Broj: 06- 1522                                                     Predsednik opštine
Dana:27. 08.2019. godine                                         Zoran Jevtić, s.r.