На основу члана 27. и члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС “, број  72/11, 88/13, 105/14 , 104/16 , 108/16 , 113/17 и  95/2018) , члана  6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права , као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС “, број 16/18) , члана 65. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број: 21/18 ) и члана 21. става 3. Одлуке о прибављању, кориштењу, управљању  и располагању стварима  и другим имовинским правима у својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 4/19 ), Председник општине Мали Зворник, на предлог Општинског већа општине Мали Зворник, дана  30.10.2019. године донео је следећу 

О Д Л У К У

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник

Пословног простора – објеката Стара пилана и земљишта за редовну употребу истог  у Малом Зворнику , у улици  Светосавској број 47 у поступку прикупљања писмених понуда 

 

Члан 1.

Закуподавац пословног простора и земљишта за редовну употебу истог је општина Мали Зворник.

            Даје се у закуп пословни простор и земљиште за редовну употребу истог у јавној својини општине Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда и то:   

Пословни простор објекти Стара пилана на катастарској парцели број 1124/1   из листа непокретности број 1248 КО Мали Зворник , у улици Светосавској број 47, укупне  површине 6.652,86 м2 oд чега је:          

 1. Хала 1 ( објекти 2 и 5 у ЛН ) – 3.428,13 м2
 2. Хала 2 ( објекат број 10 у ЛН )  – 1.340,62 м2
 3. Хала 3  (Објекат број 3 у ЛН ) – 1.576,00 м
 4. Бела зграда ( објекат број 12 у ЛН ) – 142,33 м2
 5. Котларница  – 40,46 м2
 6. Хидромашинска зграда – 125,33 м2
 7. Трафо станица снаге до 1mw.
 • УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ИЗНОСИ 6.652,86 м2 

Право на подношење писмених понуда имају предузетници или правна лица која имају седиште, огранак или неки други организациони облик на територији општине Мали Зворник и који прихвате обавезу да у наведеном пословном простору у производној делатности, у року од две године од дана ступања у посед пословног простора, на неодређено време запосле најмање  300 нових радника . И који у периоду трајања закупа неће користити подстицајна средства Развојне агенције Србије по основу запошљавања нових радника.

Трошкови пореза на имовину и трошкови редовног одржавања падају на терет Закупца .

Од права на подношење писмених понуда изузимају се следећи предузетници и правна лица:

 1. Прaвна лица и предузетници  у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
 2. Који имају доспеле, а неизмирене обавезе у Општини Мали Зворник;
 3. У којима Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе има учешћа у власништву;
 4. Који су  у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи,
 5. Којима је био раскинут уговор о додели подстицајних средстава од Комисије за доделу државне помоћи или Министарства привреде Републике Србије.

Рок трајања закупа је 25 година.

            Јавно отварање приспелих понуда обавиће се дана 12.11.2019.године у згради општине Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, Мали Зворник у сали Општинског већа у 13 часова.

            Рок за достављање писмених понуда је 8 дана од дана објављивања Огласа у листу ,,Информер“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Понуде у наведеном року доставити препорученом поштанском пошиљком у затвореној коверти на којој је назначено ,,Понуда за закуп пословног простора – објеката Стара пилана , не отварати“ на адресу општина Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, или их у наведеном року, уз идентичну назнаку на коверти, предати на шалтеру писарнице општине Мали Зворник.

            Увид у документацију у вези са непокретношћу која се даје у закуп биће могуће  извршити у згради општине Мали Зворник у улици Краља Петра I број 38, Мали Зворник у канцеларији број 17, Општинске управе општине Мали Зворник у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана. Почетна висина месечне закупнине за пословни простор је  103.910,00 динара без ПДВ-а, утврђена је  на основу Налаза минималног износа закупнине непокретности  број 02-404-101/9 од 30.10.2019.године који је израдило DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU D.O.O. KPMG  BEOGRAD.

            Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од 20.000,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мали Зворник број 840-789804-38 са позивом на број  97 97–065.

            Понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да приложи банкарску гаранцију за испуњење својих обавеза из уговора о закупу у висини од  103.910,00­­­­­­­­­­­­­­­­­   динара за први месец закупа или да уплати три закупнине унапред.

            Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је седам дана од дана јавног отварања приспелих понуда.

            У понуди се обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

            Непокретности које се издају у закуп могу се разгледати радним данима током трајања рока за доставу понуда у периоду од 7:00 до 15:00 часова.

            Непокретност се не може давати у подзакуп.

            Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ да понудилац, на територији општине Мали Зворник има седиште, огранак или неки други организациони облик, доказ о уплати депозита, број новозапослених радника за које понудилац узима обавезу за запошљавање у складу са Огласом, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. Уз понуду доставити следеће потписане и оверене изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу  на меморандуму фирме:

 – изјаву да није у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;

– изјаву да није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;

– изјаву да није раскинут уговор о додели подстицајних средстава од Комисије за доделу државне помоћи или Министарства привреде Републике Србије;

-изјаву да у периоду трајања закупа неће користити подстицајна средства Развојне агенције Србије по основу запошљавања нових радника.

Уз понуду доставити уверење Локалне пореске администрације општине Мали Зворник о измиреним обавезама по основу локалних изворних јавних прихода.

            Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

            Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

            Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од седам дана од дана  доношења одлуке.

            Уколико у поступку два или више  понуђача понуде исти износ закупнине , комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине , да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине  у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

            Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином , комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

            Уколико подносилац писмене понуде не прихвати  обавезу запошљавања минимално 300 нових радника у пословном простору или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

            Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне и једна понуда.

            Додатне информације везане за објављен оглас моћи ће се добити на број телефона  015 7-195-198   лице за контакт  Весна Дукић, дипл.правник.

 

Члан 2.

                        Поступак давања пословног простора у закуп спровешће Комисија за спровођење поступка за давање у закуп предметног пословног простора коју ће посебним решењем образовати председник општине Мали Зворник,  која ће након спровођења поступка давања предметног пословног простора у закуп изабрати најповољнијег понуђача и записник са одговарајућим предлогом доставити надлежном органу ради доношења коначне одлуке о давању пословног простора у закуп.

 Члан 3.

                        Права и обавезе из закуподавног односа општине Мали Зворник и закупца биће регулисани посебним уговором.

Члан 4.

                        Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Мали Зворник“ а на снагу ступа наредног дана од дана доношења , такође ће бити објављена и  на веб страници Општине Мали Зворник.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Број: 06-1871/2019                                           Заменик председника општине
Дана:  30.10.2019.године                                 Милош Радојчић, дипл.правник
Мали Зворник         

                                                                       

 

Образложење 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у члану 27. и 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС “, број  72/11, 88/13, 105/14 , 104/16 , 108/16 , 113/17 и 95/2018) , члана  6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права , као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС “, број 16/18) , члан 65.става 1. тачке 10. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број: 21/18 ) и члана 21. става 3. Одлуке о прибављању, кориштењу, управљању  и располагању стварима  и другим имовинским правима у својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 4/19 ), којима је утврђена надлежност Председника општине да на предлог Општинског већа доноси одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник односно утврђени услови под којима се пословни простор може дати у закуп ради стицања прихода и стимулације запошљавања на подручју Општине.

Почетна висина месечне закупнине за пословни простор је  103.910,00 динара без ПДВ-а, утврђена на основу Налаза минималног износа закупнине непокретности  број 02-404-101/9 од 30.10.2019.године који је израдило DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU D.O.O. KPMG  BEOGRAD.

Доношењем одлуке се жели поспешити привредна активност на територији општине на начин привлачења потенцијалних инвеститора, запошљавањем незапослених лица као и остварити приход од закупнине. Ради што раније реализације наведеног циља потребно је да Одлука ступи на снагу наредног дана од дана доношења  а биће објављена  у ,,Службеном листу општине Мали Зворник“ и на веб страници Општине Мали Зворник.

Средства за реализацију одлуке биће обезбеђана у буџету општине Мали Зворник

Због свега наведеног Општинско веће предлаже Председнику општине да донесе одлуку као у предложеном тексту. 

Општинско веће
Општине Мали Зворник