Република Србије
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за доделу стипендија студентима
са територије општине Мали Зворник
Број: 06-1607/3
Дана: 22.12.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17, 18/17 и 14/20 ) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2021/2022. годину, бр. 06-1607 од 17.11.2021. године, Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 22.12.2021. године, донела је

О Д Л У К У
о додели стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину

I

На основу расписаног Конкурса за доделу укупно двадесет пет стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину и то за двадесет студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, право на сипендију остварило је укупно тринаест студената и то:

 1. Миљана Марјановић из Малог Зворника, Машински факултет у Београду – 80,80 бодова
 2. Немања Јевтић из Сакара, Факултет техничких наука у Новом Саду – 79,96 бодова
 3. Сања Петровић из Брасине, Медицински факултет у Новом Саду – 76,16 бодова
 4. Жељка Гаврић из Доње Борине, Факултет техничких наука у Новом Саду -74,36 бодова
 5. Теодора Јовановић из Радаља, Факултет техничких наука у Новом Саду -73,58 бодова
 6. Младен Гајић из Малог Зворника, Факултет техничких наука у Новом Саду -72,90 бодова
 7. Кристина Тадић из Доње Трешњице, Факултет техничких наука у Новом Саду -68,52 бодова
 8. Марина Хајдуковић из Малог Зворника, Филозофски факултет у Новом Саду – 67,80 бодова
 9. Маја Поповић из Малог Зворника, Филолошки факултет у Београду – 66,82 бодова
 10. Бојана Јовановић из Брасине, Природно математички факултет у Новом Саду – 65,20 бодова
 11. Александар Петровић из Радаља, Медицински факултет у Новом Саду- 64,78 бодова
 12. Јелена Радовић из Велике Реке, Факултет техничких наука у Новом Саду-61,60 бодова
 13. Александра Спасеновић из Доње Трешњице, Филолошки факултет у Београду -61,00 бод

Конкурсом је била предвиђена стипендија и за пет студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија, те су право на стипендију остварили:

 1. Иван Милић из Радаља, Факултет техничких наука у Новом Саду-Електротехника – 67,00 бодова
 2. Биљана Ковачевић из Малог Зворника, Академија техничких струковних студија у Београду- Београдска политехника – 64,00 бода
 3. Тамара Видовић из Малог Зворника, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду-63,40 бодова
 4. Радомир Поповић из Малог Зворника, Академија струковних студија у Београду-Висока здравствена школа- 62,50 бодова
 5. Благоје Петковић из Малог Зворника, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду – 61,00 бод

II

Месечни износ студентских стипендија за студенте са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину утврдила је Скупштина општине Мали Зворник Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2021/2022. годину бр. 06- 1607 од 17.11.2021. године у висини од 10.000,00 динара.

III

Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора. Студенту ће се исплаћивати стипендија у десет једнаких месечних рата, а исплата ће отпочети након коначности Одлуке и закључења Уговора о стипендирању.

Студент који је корисник стипендије дужан је да Општини Мали Зворник, у року од месец дана након исплате последње рате стипендије, достави доказ да је редовно похађао наставу у школској 2021/2022. години за коју је и остварио право на стипендију.

Исплата стипендије ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

IV

Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 22, функције 040, конта 472700, програма 0901-0006-социјална и дечија заштита.

За реализацију претходног става ове тачке надлежна је Служба буџета Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник.                                                                        

V

Након коначности Одлуке, студент-корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник стипендије се обавезује да приложи оверену Изјаву да није корисник студентске стипендије или кредита од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других разних фондова, организација и предузећа.

У супротном, Давалац стипендије ће извршити контролу одобрених студентских стипендија преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја- Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције.

Уколико се утврди да је студент корисник такве врсте стипендије, губи право на Општинску стипендију.

Саставни део ове Одлуке је и Ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2021/2022. годину.

VI

Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна.           

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће  објављена  у „Службеном листу општине Мали Зворник“, на интернет презентацији општине Мали Зворник и на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник.

VIII

Одлуку доставити: учесницима конкурса, служби буџета и архиви.

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 3. став. 3 Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17,18/17 и 14/20 ) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2021/2022. годину бр. 06-1607 од 17.11.2021. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину.

Конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину број 06-1607/1, објављен је дана 26.11.2021. године, на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на интернет презентацији општине Мали Зворник и био је отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 11.12.2021. године.

Конкурсом је предвиђена додела двадесет пет студентских стипендија у висини од 10.000,00 динара месечно, и то за двадесет студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, као и пет студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија.

Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник именована Решењем Скупштине општине Мали Зворник бр. 06-1936 од 23.10.2020. године, разматрала је приспеле пријаве на Конкурс на седницама  одржаним 14.12.2021. године и 22.12.2021. године и том приликом утврдила следеће:

Благовремене пријаве на конкурс поднела су  22 кандидата  и то:

Немања Јевтић из Сакара, Биљана Ковачевић из Малог Зворника, Јелена Радовић из Велике Реке, Александра Спасеновић из Доње Трешњице, Кристина Тадић из Доње Трешњице, Жељка Гаврић из Доње Борине, Марина Хајдуковић из Малог Зворника, Сања Петровић из Брасине, Бојана Јовановић из Брасине, Теодора Јовановић из Радаља, Александар Петровић из Радаља, Николина Божић из Малог Зворника, Маја Поповић из Малог Зворника, Иван Милић из Радаља, Љубица Перић из Малог Зворника, Миљана Марјановић из Малог Зворника, Благоје Петковић из Малог Зворника, Тамара Видовић из Малог Зворника, Радомир Поповић из Малог Зворника, Маријана Стојановић из Малог Зворника, Младен Гајић из Малог Зворника и Бојан Тијанић из Малог Зворника.

Кандидати из тачке I ове Одлуке су остварили право на студентску стипендију.

Поштујући критеријуме из тачке II и тачке IV Конкурса за доделу стипендија,   студенти који нису остварили право на стипендију, јер нису испунили неки од услова конкурса су: Николина Божић из Малог Зворника, студент Медицинског факултета у Новом Саду-нису положена два испита из претходне године студија, а према конкурсу потребно је да буду положени сви испити из претходних година студија; Љубица Перић из Малог Зворника, студент Архитектонског факултета у Београду-Уверење о држављанству је прибављено пре објављивања конкурса, а према конкурсу уверење мора бити прибављено из времена објављивања истог; Маријана Стојановић из Малог Зворника, студент Факултета техничких наука у Новом Саду-именована има пребивалиште на територији општине Мали Зворник мање од 3 године, а услов из конкурса је да студент има пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање 3 године, или да родитељи имају пребивалиште у истом трајању, што овде није случај обзиром да мајка има пребивалиште мање од 3 године; Бојан Тијанић из Малог Зворника, студент Природно математичког факултета у Новом Саду- именовани има пребивалиште на територији општине Мали Зворник мање од 3 године, а услов из конкурса је да студент има пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање 3 године, или да родитељи имају пребивалиште у истом трајању, што овде није случај обзиром да родитељи немају пријављено пребивалиште на територији општине Мали Зворник.

Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11., 12., 13 и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

 • чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;
 • чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;
 • чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима и то за:
 1. уписану другу годину студија – 10 бодова,
 2. уписану трећу годину студија – 15 бодова,
 3. уписану четврту годину студија – 20 бодова,
 4. уписану пету годину студија – 25 бодова,
 5. уписану шесту годину студија – 30 бодова,

      –    чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације.           

На основу броја бодова утврђује се ранг листа.           

Увидом у приспелу документацију и поштујући критеријуме Правилника, сачињена је Ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Комисија за доделу стипендија студентима
са територије општине Мали Зворник
Председник комисије
 Биљана Спасеновић, с.р.

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ
ПРОГРАМУ ОД 240 ЕСПБ ИЛИ СУ НА МАСТЕРУ

 Ред.бр. Име и презиме Назив факултета Година Укупно бодова
1. Миљана Марјановић Машински факултет у Београду V 80,80
2. Немања Јевтић Факултет техничких наука у Новом Саду V 79,96
3. Сања Петровић Медицински факултет у Новом Саду IV 76,16
4.

 

Жељка Гаврић Факултет техничких наука у Новом Саду IV 74,36
5. Теодора Јовановић Факултет техничких наука у Новом Саду IV 73,58
 

6.

Младен Гајић Факултет техничких наука у Новом Саду III 72,90
7. Кристина Тадић Факултет техничких наука у Новом Саду III 68,52
8. Марина Хајдуковић Филозофски факултет у Новом саду III 67,80
9. Маја Поповић Филолошки факултет у Београду II 66,82
10. Бојана Јовановић Природно математички факултет у Новом Саду II 65,20
11. Александар Петровић Медицински факултет у Новом Саду II 64,78
12. Јелена Радовић Факултет техничких наука у Новом Саду II 61,60
13. Александра Спасеновић Филолошки факултет у Београду II 61,00

 

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ
ПРОГРАМУ ОД 180 ЕСПБ

Ред.бр. Име и презиме Назив факултета Година Укупно бодова
1.  

Иван Милић

Факултет техничких наука у Новом Саду-Електротехника        II 67,00
2. Биљана Ковачевић Академија техничких струковних студија у Београду-Београдска политехника        II 64,00
 3. Тамара Видовић Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду II 63,40
4. Радомир Поповић Академија струковних студија у Београду-Висока здравствена школа II 62,50
5. Благоје Петковић Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду II 61,00