U skladu sa članom 9. Pravilnika o stipendiranju studenata ( „Službeni list opštine Mali Zvornik“, br. 6/13, 14/17 i 18/17) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2018/19 godinu, br. 06-2219 od 07.11.2018. godine, Komisija za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2018/19. godinu, na sednici održanoj dana 28.11.2018. godine, donela je 

O D L U K U
o dodeli stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2018/2019. godinu

Odluka >>>

 

Republika Srbije 
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Komisija za dodelu stipendija studentima
sa područja opštine Mali Zvornik
Broj: 06-2383
Dana: 04.12.2018. godine
MALI ZVORNIK 

            U skladu sa članom 9. Pravilnika o stipendiranju studenata ( „Službeni list opštine Mali Zvornik“, br. 6/13, 14/17 i 18/17) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2018/19 godinu, br. 06-2219 od 07.11.2018. godine, Komisija za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2018/19. godinu, na sednici održanoj dana 28.11.2018. godine, donela je 

O D L U K U

o dodeli stipendija studentimasa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2018/2019. godinu

 

I

           Na osnovu raspisanog Konkursa za dodelu ukupno dvadeset stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2018/2019. godinu, i to za petnaest studenatakoji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, pravo na stipendiju su ostvarili: 

 1. Dejana Gajić iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Novom Sadu-87,30 bodova
 2. Tamara Ristić iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Novom Sadu-84,66 bodova
 3.  Duško Jokić iz Malog Zvornika, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu – 84,36 bodova
 4. Dajana Bojić iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Beogradu– 84,24 bodova
 5.  Vanja Maksić iz Donje Borine, Medicinski fakultet u Novom Sadu-80,62 bodova
 6. Velibor Nestorović iz Radalja, Elektrotehnički fakultat u Beogradu – 79,00 bodova
 7. Dragica Đokić iz Malog Zvornika, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu – 78,58 bodova
 8. Nemanja Ćirić iz Radalja, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – 77,74 bodova
 9. Dejan Erić iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Beogradu-master-76,00 bodova
 10. Aleksandra Ristanović iz Donje Borine, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu – 75,98 bodova
 11. Aleksandra Erić iz Radalja, Mašinski fakultet u Beogradu-75,38 bodova
 12. Sandra Ristanović iz Brasine, Filozofski fakultet u Novom Sadu- 74,60 bodova
 13. Jovana Jovanović iz Radalja, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu-71,66
 14. Marija Ignjatović iz Culina, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu-67,80 bodova
 15. Marija Ristić iz Malog Zvornika, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu-65,74 boda 

kao i studentima koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija, i to: 

1. Jovana Stošić iz Malog Zvornika, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu – 69,00 bodova

2. Mitrović Tamara iz Velike Reke, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu – 69,00 bodova 

3. Ana Gavrić iz Donje Borine, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu – 66,90 bodova 

4. Marija Grujičić iz Malog Zvornika, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu – 64,00 bodova 

5. Jelena Samardžić iz Amajića, Visoka  u škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Šapcu – 62,80 bodova 

II

            Mesečni iznos studentskih stipendija za studente sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2018/19 godinu utvrdilo je Opštinsko veće opštine Mali Zvornik Odlukom o broju i visini studentske stipendije za školsku 2018/2019. godinu br. 06-2219 od dana 07.11.2018. godine u visini od 10.000,00 dinara. 

III

            Stipendija iz tačke II ove Odluke se dodeljuje bez obaveze vraćanja, izuzev ako dođe do raskida ugovora. Studentu se isplaćuje stipendija u 10 jednakih mesečnih rata, a studentu završne godine studija sa neparnim brojem semestara u pet jednakih mesečnih rata, počev od oktobra meseca 2018. godine.

          Student koji je korisnik stipendije dužan je da opštini Mali Zvornik, u roku od mesec dana nakon isplate poslednje rate stipendije, dostavi dokaz da je redovno pohađao nastavu u školskoj 2018/19. godini za koju je i ostvario pravo na stipendiju. 

            Isplata stipendije će se vršiti preko tekućeg računa Korisnika stipendije. 

IV

            Isplata stipendije studentima iz tačke I ove Odluke vrši se na teret budžeta opštine Mali Zvornik sa pozicije 64, funkcije 040, ekonomske klasifikacije 472710 -Naknade za socijalnu zaštitu Odluke o budžetu za 2018. godinu.

            Za realizaciju prethodnog stava ove tačke nadlažna je Služba budžeta Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Mali Zvornik. 

V

            Po stupanju na snagu ove Odluke, student – korisnik stipendije zaključuje Ugovor o stipendiranju sa Davaocem stipendije kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze.

            Korisnik stipendije se obavezuje da priloži overenu Izjavu da nije korisnik studentske stipendije ili kredita od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugih raznih fondova, organizacija i preduzeća.

           U suprotnom, Davalac stipendije će izvršiti kontrolu odobrenih studentskih stipendija preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije.

          Ukoliko se utvrdi da je student korisnik takve vrste stipendije, gubi pravo na Opštinsku stipendiju i automatski sledeći kandidat sa rang liste stiče pravo da bude korisnik stipendije.

            Sastavni deo ove Odluke je i Rang lista kandidata za studentske stipendije za školsku 2018/2019. godinu. 

VI

            Student koji nije zadovoljan Odlukom o dodeli stipendija može u roku od 8 dana od dana prijema iste, podneti prigovor Opštinskom veću opštine Mali Zvornik, čija je odluka konačna. 

VI

            Odluku dostaviti: učesnicima konkursa, predsedniku opštine, načelniku Opštinske uprave i arhivi. 

VII

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine Mali Zvornik“, na sajtu opštine Mali Zvornik i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik. 

O b r a z l o ž e nj e 

            U skladu sa članom 3. stav. 3. Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Mali Zvornik“, br. 6/13, 14/17 i 18/17 ) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2018/2019. godinu br. 06-2219 od 07.11.2018. godine, raspisan je Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2018/2019. godinu.

            Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2018/2019. godinu, br: 06-2224 od 08.11.2018. godine objavljen dana 08.11.2018. godine na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik i na sajtu opštine Mali Zvornik i bio je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

           Konkursom je predviđena dodela dvadeset studentskih stipendija u visini od 10.000,00 dinara mesečno, i to za petnaest studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, kao i pet studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija.

            Ukoliko u postupku izbora studenata Komisija za dodelu stipendija utvrdi da se prijavio manji broj od 15 studenata, odnosno da ne ispunjava uslove za dodelu stipendija 15 studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija  u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB, ili master akademskih studija, deo nedodeljenih sredstava biće prenet za studente koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, i obratno.

            Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik, imenovana rešenjem Opštinskog veća opštine Mali Zvornik br. 06-305 od 05.02.2018. godine, razmatrala je prispele prijave na Konkurs na sednici održanoj dana 28.11.2018. godine i tom prilikom utvrdila sledeće: 

            Blagovremene prijave na konkurs podnelo je ukupno 26 kandidata, i to:

Dejana Gajić iz Malog Zvornika, Tamara Ristić iz Malog Zvornika, Jokić Duško iz Malog Zvornika, Dajana Bojić iz Malog Zvornika, Maksić Vanja iz Donje Borine, Nestorović Velibor iz Radalja, Đokić Dragica iz Malog Zvornika, Ćirić Nemanja iz Radalja, Erić Dejan iz Malog Zvornika, Aleksandra Ristanović iz Donje Borine, Aleksandra Erić iz Radalja, Sandra Ristanović iz Brasine, Jovana Jovanović iz Radalja, Marija Ignjatović iz Culina, Marija Ristić iz Malog Zvornika, Jovana Stošić iz Malog Zvornika, Mitrović Tamara iz Velike Reke, Ana Gavrić iz Donje Borine, Marija Grujičić iz Malog Zvornika, Jelena Samardžić iz Amajića, Starčević Srđan iz Malog Zvornika, Pisić Emilija iz Malog Zvornika, Gošnjić Nataša iz Radalja, Jevtić Nataša iz Brasine, Ivan Samardžić iz Malog Zvornika i Ognjen Ristić iz Malog Zvornika. 

            Kandidati iz tačke I ove Odluke su ostvarili pravo na studentsku stipendiju. 

            Kandidati: Ivan Samardžić iz Malog Zvornika je student Šumarskog fakulteta u Beogradu i kao i kandidat Ognjen Ristić iz Malog Zvornika koji je  student Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu su kandidata koji su prvi ispod crte sa jednakim brojem bodova od 64,00 među studentima sa 240 ESPB koji ispunjavaju uslove konkursa. 

           Poštujući kriterijume iz tačke IV Konkursa za dodelu stipendija, kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju jer nisu ispunili neki od uslova konkursa su: Pisić Emilija iz Malog Zvornika, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu: imenovana ima prosečnu ocenu studiranja ispod proseka od 8,50 pa samim tim nije mogla ni da učestvuje na konkursu a Uverenje o državljanstvu je pribavljeno pre objavljivanja konkursa, Gošnjić Emilija iz Radalja, Ekonomski fakultet u Subotici: Uverenje o državljanstvu je pribavljeno pre objavljivanja konkursa,  Nataša Jevtić iz Brasine, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu: imenovana ima prosečnu ocenu studiranja ispod proseka od 8,50 pa samim tim nije mogla ni da učestvuje na konkursu i Starčević Srđan iz Malog Zvornika, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu: Uverenje o državljanstvu je pribavljeno pre objavljivanja konkursa.

          Komisija za dodelu stipendija je izvršila rangiranje kandidata na osnovu kriterijuma utvrđenih članovima 11., 12., 13 i 14. Pravilnika o stipendiranju studenata, kojima je definisano sledeće:

–          članom 11. Pravilnika je definisano da se redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje na osnovu postignutog uspeha u studiranju i upisane godine studija;

–          članom 12. Pravilnika je definisano da se pod postignutim uspehom u studiranju, podrazumeva visina prosečne ocene tokom studija s tim da se kriterijumi iz prethodnog člana vrednuju bodovima, tako što se visina prosečne ocene studija pomnoži sa indeksom 6;

–          članom 13. Pravilnika je definisano da se kriterijumi za upisanu godinu vrednuju po bodovima, i to za: 

1. upisanu drugu godinu studija             – 10 bodova,

2. upisanu treću godinu studija             – 15 bodova,

3. upisanu četvrtu godinu studija         – 20 bodova,

4. upisanu petu godinu studija              – 25 bodova,

5. upisanu šestu godinu studija            – 30 bodova,

      –     članom 14. Pravilnika je definisano da se ukupan broj bodova dobija sabiranjem bodova utvrđenih po kriterijumima iz člana 11. ovog Pravilnika, a prema podacima iz zvanične dokumentacije. 

            Na osnovu broja bodova utvrđuje se rang lista. 

            Uvidom u prispelu dokumentaciju i poštujući kriterijume Pravilnika, sačinjena je Rang lista koja je sastavni deo ove Odluke, te je doneta Odluka kao u kao u dispozitivu. 

                                                                       Komisija za dodelu stipendija studentima
                                                                            sa područja opštine Mali Zvornik
                                                                              Vesna Ilić, predsednik komisije

 

RANG LISTA STUDENATA KOJI STUDIRAJU NA STUDIJSKOM PROGRAMU OD 240 ESPB

Red. br.

Ime i prezime

Naziv fakulteta

Ukupno bodova

1.

Dejana Gajić

Medicinski fakultet u Novom Sadu

87,30

2.

Tamara Ristić

Medicinski fakultet u Novom Sadu

84,66

3.

Duško Jokić

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

84,36

4.

Dajana Bojić

Medicinski fakultet u Beogradu

84,24

5.

Vanja Maksić

Medicinski fakultet u Novom Sadu

80,62

6.

Velibor Nestorović

Elektrotehnički fakultet u Beogradu

79,00

7.

Dragica Đokić

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

78,58

8.

Nemanja Ćirić

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

77,74

9.

Dejan Erić

Medicinski fakultet u Beogradu

76,00

10.

Aleksandra Ristanović

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

75,98

11.

Aleksandra Erić

Mašinski fakultet u Beogradu

75,38

12.

Sandra Ristanović

Filozofski fakultet u Novom Sadu

74,60

13.

Jovana Jovanović

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

71,66

14.

Marija Ignjatović

Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

67,80

15.

Marija Ristić

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

65,74

 

 

 

 

16.

Ognjen Ristić

Poljoprivredni fakultet – Novi Sad

64,00                                     

17.

Ivan Samardžić

Šumarski fakultet -Beograd

64,00                                     

 

RANG LISTA STUDENATA KOJI STUDIRAJU NA STUDIJSKOM

PROGRAMU OD 180 ESPB

Red. br.

Ime i prezime

Naziv fakulteta

Ukupno bodova

1.

Jovana Stošić

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

69

2.

Tamara Mitrović

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

69

3.

Ana Gavrić

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

66,90

 

4.

Marija Grujičić

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

64

5.

Jelena Samardžić

Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Šapcu

62,80

 Odluka >>>