Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Општина Мали Зворник
Комисија за реализацију Локалног акционог
 плана запошљавања за 2017. годину
-Програм доделе субвенција послодавцима
за отварање нових радних места
Број: 06-2021/2017-6
Датум: 17.11.2017. године
М а л и  З в о р н и к 

         У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447 од 22.12.2016. године и Одлуке о усвајању Исправке текста локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447/2016-3 од 17.03.2017. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2017. години, бр: 06-2021 од 23.10.2017. године, Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник бр: 06-613 од 14.04.2017. године, на седници одржаној дана 17.11.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2017. ГОДИНИ 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука о додели субвенција за отварање нових радних места  у 2017. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву, бр: 06-2021 од 23.10.2017. године из средстава буџета општине Мали Зворник за 2017. годину у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу, следећим послодавцима:

1 – „ИНФОФИН“ д.о.о Трг Вука Караџића бб, Лозница-огранак Ројал Дрина Мали Зворник, ул. Краља Петра 1, бр. 26, ПИБ 105920040, законски заступник Ана Николић, чији је захтев заведен под бројем 06-2021/1 од 27.10.2017. године.

Број радних места:3

2 – Самостална аутопревозничко трговинска радња „ЈОВАНОВИЋ“ Радаљ, Владан Јовановић пр, ПИБ 101362701 чији је захтев заведен под бројем 06-2021/2 од 30.10.2017. године.

Број радних места:3

3 – Предузеће за производњу, трговину и услуге „ЖАРКОВИЋИ“ д.о.о. Светосавска бб, Мали Зворник, законски заступник Радојка Несторовић, ПИБ 105913384  чији је захтев заведен под бројем 06-2021/3 од 31.10.2017. године.

 Број радних места:3

4 – Угоститељска радња Данијела Стојановић пр, Мали Зворник, ПИБ 110293277 чији је захтев заведен под бројем 06-2021/4 од 06.11.2017. године

Број радних места:2

5 – Угоститељска радња „КЕБА КРАБА РОШТИЉ“,, Мали Зворник, Миленко Лукић пр, ПИБ 110206954 чији је захтев заведен под бројем 06-2021/5 од 06.11.2017. године

Број радних места:2

 II 

Председник општине Мали Зворник и послодаваци-подносиоци захтева који су остварили право на субвенцију и којима су одобрена средства,  закључују уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе у вези реализације мере. 

III 

Против ове Одлуке може се уложити приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема исте.

IV 

Одлуку доставити: Подносиоцима захтева, председнику општине, начелнику Општинске управе и архиви.

 

Образложење

 

       На Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2017. години, бр: 06-2021 од 23.10.2017. године, који је био отворен 15 дана од дана објављивања 23.10.2017. године на сајту општине Мали Зворник и на  огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник, благовремено се јавило укупно 5 послодаваца који имају седиште или огранак на подручју општине Мали Зворник, и то: „ИНФОФИН“ д.о.о Трг Вука Караџића бб, Лозница-огранак Ројал Дрина Мали Зворник, ул. Краља Петра 1, бр. 26, Самостална аутопревозничко трговинска радња „ЈОВАНОВИЋ“ Радаљ, Владан Јовановић пр, Предузеће за производњу, трговину и услуге „ЖАРКОВИЋИ“ д.о.о. Светосавска бб, Мали Зворник, законски заступник Радојка Несторовић, Угоститељска радња Данијела Стојановић пр, Мали Зворник, Угоститељска радња „КЕБА КРАБА РОШТИЉ“,, Мали Зворник, Миленко Лукић пр.

       Разматрањем благовремено поднетих захтева, односно провером испуњености услова Јавног позива и приложене конкурсне документације, утврђено је да сви подносиоци захтева испуњавају услове предвиђене Јавним позивом те је на основу напред наведеног донета Одлука о додели субвенција послодавцима за отварање нових радних места у 2017. години.                                                                          

                                    Комисија за доделу субвенција послодавцима
                                               за отварање нових радних места
                                                             Весна Илић, с.р. 

 Одлука о додели субвенција>>>