Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 11.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ

Одлука о додели субвенција>>>

 

Република Србија
Општина Мали Зворник
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Број:06-209/2016-3
Датум:11.03.2016. године
Мали Зворник

 

        Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 11.02.2016. године, донела је

ОДЛУКУ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ

 

I

 

     УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2016. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву 06-209/2016-1 од 18.02.2016. године, из средстава буџета општине Мали Зворник за 2016. годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник, и то:

 1.      Самостално занатско предионичарска радња, пр Митровић Зоран Дринска бр. 27, М. Зворник, ПИБ 101196301 чији је захтев заведен под  бројем 06-209/1-1 од 02.03.2016. године;

                                                                                                Број радних места 2

2.      Занатско угоститељска радња БРЗА ХРАНА 4М, пр Милован Јокић М. Зворник, ул. Краља Петра Првог бб, ПИБ 109261277 чији је захтев заведен под  бројем 06-209/1-2 од 02.03.2016. године;   

                                                                                                Број радних места 2

3.      Трговинска занатска радња ВЛАДО-ПРОМЕТ М. Зворник, пр Владан Петковић, ул. Вука Караџића бр. 143, ПИБ 108338771 чији је захтев заведен под  бројем 06-209/1-3 од 03.03.2016. године; 

                                                                                                Број радних места 2

4.      Самостално превозничко занатска радња ЈОВАНОВИЋ МИЛАДИН Радаљ, М. Зворник, ПИБ 102271745 чији је захтев заведен под  бројем 06-209/1-4 од 04.03.2016. године;      

                                                                                                Број радних места 2

5.      WOLF КД Лозница, са седиштем у Лозници, ул. Луке Стевића бр. 10, матични број:20017376, ПИБ: 103771774, Oгранак бр.1 Радаљ бб, кога заступа  Дејан Живановић, чији је захтев заведен под  бројем 06-209/1-5;

                                                                                                Број радних места 3

                                                                                 

II 

Председник општине Мали Зворник и подносилац захтева закључују уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе и на основу кога ће се вршити исплата субвенције. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на сајту општине и на огласној табли општине М. Зворник.

IV 

Одлуку доставити:Подносиоцима захтева, Председнику општине, Начелнику Општинске управе и архиви.

 

Образложење 

На Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години који је објављен дана 26.02.2016. године и који је био отворен 8 дана од дана објављивања, благовремено се јавило укупно 5 послодаваца, и то:СЗПР Зоран Митровић Мали Зворник, ЗУР БРЗА ХРАНА 4 М, М. Зворник, ТЗР ВЛАДО-ПРОМЕТ М. Зворник, СПЗР ЈОВАНОВИЋ МИЛАДИН Радаљ и „WOLF“ KD Лозница-огранак 1 Радаљ.

Разматрањем приспелих захтева утврђено је да су сви подносиоци захтева у року поднели целокупну тражену документацију тако да сви испуњавају услове конкурса, тако да је на основу критеријума из Јавног позива донета  Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места у 2016. години.

                                                                           

                                                                        Председник Комисије
                                                                    Весна Илић, дипл. правник

 Одлука о додели субвенција>>>