На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.Гласник РС“, број 62/06, 69/08  и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.Лист општине Мали Зворник“, број 04/13), Председник општине Мали Зворник је дана 04.12.2014.године, донео 

 

О Д Л У К У

 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

 

и расписује 

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ   СВОЈИНИ

 

I

        – Предмет јавног надметања

  1. Расписује се Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали Зворник у следећим катастарским општинама: 

Катастарска општина

Број јавног надметања

Површина         (ха, ари, м2)

Почетна цена (динара/ха)

Депозит 30% (динара)

Период закупа

Брасина

1

0,4783

10.000,00

1.434,90

3 године

Брасина

2

0,0882

10.000,00

264,60

3 године

Будишић

3

0,6451

  2.000,00

387,06

3 године

Доња Трешњица

4

1,8986

  3.000,00

1.708,74

3 године

Доња Трешњица

5

0,4018

  3.000,00

361,62

3 године

Доња Трешњица

6

0,0950

  3.000,00

85,50

3 године

Доња Трешњица

7

1,0693

  3.000,00

962,37

3 године

Доња Трешњица

8

0,3399

  3.000,00

305,91

3 године

Доња Трешњица

9

0,5215

  3.000,00

469,35

3 године

Радаљ

10

0,1823

  5.000,00

273,45

3 године

Радаљ

11

0,6865

  5.000,00

1.029,75

3 године

Радаљ

12

3,5468

  5.000,00

5.320,20

3 године

Сакар

13

1,5966

  2.000,00

957,96

3 године

В.Река

14

1,6270

  2.000,00

976,20

3 године

В.Река

15

0,7326

  2.000,00

439,56

3 године

В.Река

16

0,6796

  2.000,00

407,76

3 године

В.Река

17

1,4416

  2.000,00

864,96

3 године

В.Река

18

0,7018

  2.000,00

421,08

3 године

Читлук

19

0,5410

  2.000,00

324,60

3 године

Читлук

20

0,3481

  3.000,00

313,29

3 године

Читлук

21

0,1759

  2.000,00

105,54

3 године

 

УКУПНО

     17,7975

 

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради општине Мали Зворник у канцеларији бр.24 сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.   

Контакт особа Драгољуб Васић, дипл.правник телефон: 015/472-270

3. Земљиште из овог Огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:

– за КО Брасина дана 16.12.2014.године од 09:00 часова
– за КО Радаљ дана 16.12.2014.године од 12:00 часова
– за КО Будишић, Доња Трешњица, Сакар и Читлук дана 17.12.2014.године од 9:00 часова
– за КО Велика Река дана 18.12.2014.године од 9:00 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спроводити само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог Огласа не може се давати у подзакуп. 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање – 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

 -правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оргинале докумената из тачке 2.овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оргинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђачи који уз пријаву доставе оригинал или оверену фотокопију документације из тачке 2. овог одељака не морају да присуствују јавном надметању.

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачно динарском износу наведеном у табели из тачке I овог Огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Мали Зворник број: 840-789804-38 са позивом на број 97 97-065.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.

8. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

9. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

 

III

–    Документација за пријављивање на јавно надметање   –

  • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
  • доказ о уплати депозита
  • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
  • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

             Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом Општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Мали Зворник. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве. Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

            Адреса: Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I бр.38, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

            Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

            Број јавног надметања ___ (навести и КО)

            На задњој страни: – име и презиме/назив и адреса понуђача

            Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена докуметација. 

IV

 – Рок за подношење пријава 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12:00 часова, дана 25.12.2014.године. Благовременим ће се сматарати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Мали Зворник до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање – 

Јавно наметање за давање у закуп земљишта из тачке I овог Огласа одржаће се у згради Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр.38, и то: 

1. КО Брасина, дана 26.12.2014.године са почетком у 8:00 часова
2. КО Радаљ, дана 26.12.2014.године са почетком у 8:30 часова
3. КО Сакар, дана 26.12.2014.године са почетком у 9:00 часова
4. КО Доња Трешњица, дана 26.12.2014.године са почетком у 9:30 часова
5. КО Велика Река, дана 26.12.2014.године са почетком у 10:00 часова
6. КО Читлук, дана 26.12.2014.године са почетком у 10:30 часова
7. КО Будишић, дана 26.12.2014.године са почетком у 11:00 часова 

VI

– Плаћање закупнине – 

Закупнина ће бити прерачуната у евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина ће се плаћати унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

VII

 – Средства обезбеђења плаћања – 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Општинске управе општине Мали Зворник.

За Уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и: 

  • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
  • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
  • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке Уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“, на огласној табли Општинске управе Мали Зворник и месним канцеларијама и на веб страни општине, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали Зворник“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                            Зоран Јевтић, с.р.                                            

Број: 06-1408/1
Дана: 04.12.2014.године