Објављено 12.11.2015. године

   На основу члана 20. става 3. и члана 23. става 9. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 7/15), Комисија за  спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник – Пословног простора у Стамбено-пословној згради у Малом Зворнику, у улици Краља Петра I број 16 у поступку прикупљања писмених понуда, објављује

О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за
 давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник
Пословног простора у Стамбено-пословној згради у Малом Зворнику, у улици  Краља Петра I број 16

 

Закуподавац пословног простора је општина Мали Зворник.

      Даје се у закуп пословни простор у јавној својини општине Мали Зворник, у поступку прикупљања писмених понуда и то:  

         1. Пословни простор у Стамбено-пословној згради у Малом Зворнику, у улици Краља Петра I број 16, постојећи на кат.парц. бр. 559, који чине 2 етаже, уписан у листу непокретности број 1073 КО Мали Зворник, у оквиру Стамбено-пословне зграде-број зграде 1 (В лист – 1. део листа непокретности бр. 1073), јавна својина општине Мали Зворник са обимом удела 1/1 а описан у В листу – 2. део листа непокретности  бр. 1073 КО Мали Зворник као:

   – пословни простор-две просторије пословних услуга – МАГАЦИН ,,СРБОЛЕКА“ у подруму зграде, укупне корисне површине 309 m² (број посебног дела 1);

   – једно гаражно место – ГАРАЖА ,,СРБОЛЕКА“ у подруму зграде, укупне корисне површине 58m²(број посебног дела 7);

   – пословни простор – четири просторије пословних услуга – МАГАЦИН СА КАНЦЕЛАРИЈАМА ,,СРБОЛЕК“ у приземљузграде, укупне корисне површине 333 m²  (број посебног дела 2);

   – пословни простор – једна просторија пословних услуга – КЊИЖАРА ,,СРБОЛЕК“ у приземљу зграде, укупне корисне површине 43m² (број посебног дела 3);

         2. Пословни простор у Стамбено-пословној згарди у Малом Зворнику, у лици Краља Петра I број 16, у саставу укњиженог пословног простора, као ванкњижно власништво општине Мали Зворник, укупне корисне површине 142,96m², и то: у подрумском делу простора 70,62m² а у делу простора у приземљу 72,34 m².

   Право на подношење писмених понуда имају предузетници или правна лица појединачно или више њих заједно која имају седиште, огранак или неки други организациони облик на територији општине Мали Зворник и који прихвате обавезу да у наведеном пословном простору у производној делатности, у року од два месеца од дана ступања у посед пословног простора, на неодређено време запосле најмање 25 нових радника.

      Рок трајања закупа је10 година.

      Јавно отварање приспелих понуда обавиће се дана 30.11.2015. године у згради општине Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, Мали Зворник у сали Општинског већа у 10 часова.

      Рок за достављање писмених понуда је 8 дана од дана објављивања овог Огласа у дневном листу ,,Лозничке новости“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Понуде у наведеном року доставити препорученом поштанском пошиљком у затвореној коверти на којој је назначено ,,Понуда за закуп пословног простора – у Стамбено-пословној згради у Малом Зворнику у улици Краља Петра I број 16, не отварати“ на адресу општина Мали Зворник, улица Краља Петра I, број 38, 15318 Мали Зворник, или их у наведеном року, уз идентичну назнаку на коверти, предати на шалтеру писарнице општине Мали Зворник, на наведеној адреси.

      Увид у документацију у вези са непокретношћу која се даје у закуп могуће је извршити у згради општине Мали Зворник у улици Краља Петра I, број 38, Мали Зворник у канцеларији начелника Општинске управе у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана.

      Висина закупнине за пословни простор је 14.408,00 динара месечно.

      Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од 5.000,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мали Зворник број 840-789804-38 са позивом на број  97 97–065.

      Понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да приложи банкарску гаранцију за испуњење својих обавеза из уговора о закупу у висини од 14.408,00, за први месец закупа.

      Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је седам дана од дана јавног отварања приспелих понуда.

      У понуди се обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

      Непокретности које се издају у закуп могу се разгледати радним данима током трајања рока за доставу понуда у периоду од 7:00 до 15:00 часова.

      Непокретност се не може давати у подзакуп.

      Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ да понудилац, или више њих уколико понуду учине заједно ,на територији општине Мали Зворник има или имају седиште, огранак или неки други организациони облик, доказ о уплати депозита, број новозапослених радника за које понудилац узима обавезу за запошљавање у складу са Огласом, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

      Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

      Критеријум за избор најповољнијег понуђача је број новозапослених радника на неодређено време за које ће подносилац понуде прихватити обавезу запослења у складу са наведеним условима.

      Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од седам дана од дана  доношења одлуке.

      Уколико у поступку два или више раздвојених понуђача понуде исти број новозапослених радника на неодређено време, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти број радника, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним бројем новозапослених радника у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

      Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним бројем радника, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

      Уколико подносилац писмене понуде не прихвати  висину закупнине и обавезу о запошљавању минимално осам нових радника у пословном простору или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

      Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне и једна понуда.

      Додатне информације везане за објављен оглас могу  се добити на број телефона 015/472-008, лице за контакт Бранислав Мишић.

Број : 06-2184/2

Дана : 12.11.2015. године  

                                                             Комисија
                         за  спровођење поступка давања у закуп непокретности
                   у јавној својини општине Мали Зворник – Пословног простора
                                 у Стамбено-пословној згради у Малом Зворнику,
                                         у улици Краља Петра I број 16
                               у поступку прикупљања писмених понуда

Текст огласа>>>