Објављено 30.08.2016. године

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општине Мали Зворник“, број 4/13), председник општине Мали Зворник је дана 30.08.2016. године, донео 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује 

Оглас

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник 

I

– Предмет јавног надметања – 

 1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник у следећим катастарским општинама:

КО

Број јав. над.

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20 %

Период закупа

(година)

Степ.

заштите

Брасина

1

0,0904

17.700,00

320,02

1

 

Брасина

2

0,0385

17.700,00

136,29

1

 

Будишић

3

0,6208

16.200,00

2.011,39

1

 

Доња Борина

4

0,4862

15.700,00

1.526,67

1

 

Доња Борина

5

1,6910

16.200,00

5.478,84

1

 

Доња Трешњица

6

1,8986

16.200,00

6.151,46

1

 

Доња Трешњица

7

0,4018

16.200,00

1.301,83

1

 

Доња Трешњица

8

0,0950

10.700,00

203,30

1

 

Доња Трешњица

9

1,0693

16.200,00

3.464,53

1

 

Доња Трешњица

10

0,8934

16.700,00

2.983,96

1

 

Доња Трешњица

11

0,3399

17.200,00

1.169,26

1

 

Доња Трешњица

12

0,5215

11.200,00

1.168,16

1

 

Доња Трешњица

13

0,7030

16.200,00

2.277,72

1

 

Мали Зворник

14

0,3800

17.200,00

1.307,20

1

 

Мали Зворник

15

0,9130

17.200,00

3.140,72

1

 

Мали Зворник

16

0,0775

18.200,00

282,10

1

 

Мали Зворник

17

0,1736

18.200,00

631,90

1

 

Мали Зворник

18

0,0646

17.700,00

228,68

1

 

Мали Зворник

19

0,0627

17.700,00

221,96

1

 

Мали Зворник

20

0,1241

17.700,00

439,31

1

 

Мали Зворник

21

0,8386

17.700,00

2.968,64

1

 

Мали Зворник

22

0,1563

18.200,00

568,93

1

 

Мали Зворник

23

0,3338

17.700,00

1.181,65

1

 

Мали Зворник

24

0,1696

18.200,00

617,34

1

 

Мали Зворник

25

0,2056

18.200,00

748,38

1

 

Мали Зворник

26

0,2387

17.700,00

845,00

1

 

Мали Зворник

27

0,0817

17.700,00

289,22

1

 

Мали Зворник

28

0,1191

18.200,00

433,52

1

 

Мали Зворник

29

0,0929

18.200,00

338,16

1

 

Мали Зворник

30

0,0975

18.200,00

354,90

1

 

Мали Зворник

31

0,3639

17.700,00

1.288,21

1

 

Мали Зворник

32

0,3540

17.700,00

1.253,16

1

 

Мали Зворник

33

0,2635

17.700,00

932,79

1

 

Мали Зворник

34

0,8567

17.700,00

3.032,72

1

 

Мали Зворник

35

0,8219

17.700,00

2.909,53

1

 

Мали Зворник

36

0,0879

17.700,00

311,17

1

 

Мали Зворник

37

0,0324

11.700,00

75,82

1

 

Мали Зворник

38

0,4077

17.700,00

1.443,26

1

 

Мали Зворник

39

0,2829

18.200,00

1.029,76

1

 

Мали Зворник

40

0,5415

17.700,00

1.916,91

1

 

Мали Зворник

41

0,2444

17.700,00

865,18

1

 

Мали Зворник

42

0,8137

17.700,00

2.880,50

1

 

Мали Зворник

43

0,1893

17.700,00

670,12

1

 

Мали Зворник

44

1,1183

17.700,00

3.958,78

1

 

Радаљ

45

0,4773

15.700,00

1.498,72

1

 

Радаљ

46

0,1823

17.200,00

627,11

1

 

Радаљ

47

0,6865

12.700,00

1.743,71

1

 

Радаљ

48

3,5468

10.200,00

7.235,47

1

 

Сакар

49

1,5966

16.200,00

5.172,98

1

 

Сакар

50

0,0420

17.200,00

144,48

1

 

Велика Река

51

0,4236

16.200,00

1.372,46

1

 

Велика Река

52

0,5477

16.700,00

1.829,32

1

 

Велика Река

53

0,0702

18.200,00

255,53

1

 

Велика Река

54

0,0570

18.700,00

213,18

1

 

Велика Река

55

0,6786

16.700,00

2.266,52

1

 

Читлук

56

0,5410

16.200,00

1.752,84

1

 

Читлук

57

0,3481

16.700,00

1.162,65

1

 

Читлук

58

0,1759

16.700,00

587,51

1

 

УКУПНО

28,7304

 

 

 

 

 

2. Увид у документацију:графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење,  може се извршити у згради Општине Мали Зворник, у канцеларији бр. 19 сваког радног дана од 07 до 15 часова.

Контакт особа:Бранко Радић, тел:472-859.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:           

за КО Брасина дана 08.09.2016. године у 8:00 часова

за КО Будишић дана 08.09.2016. године у 10:00 часова

за КО Доња Борина дана 08.09.2016. године у 12:00 часова

за КО Доња Трешница дана 08.09.2016. године у 14:00 часова

за КО Мали Зворник дана 09.09.2016. године у 08:00 часова

за КО Радаљ дана 09.09.2016. године у 10:00 часова

за КО Сакар дана 09.09.2016. године у 12:00 часова

за КО Велика Река дана 09.09.2016. године у 13:00 часова

за КО Читлук  дана 09.09.2016. године у 14:00 часова

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта  у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште  у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа дају се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.  

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини има:

–  физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

            – физичко лице –  уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.

            –  правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини има:

              – физичко и правно лице које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

               – физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту-за производњу енергије из обновљених извора од биомасе и сточарства.

3.Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

      -доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;

      -извод из привредног регистра (не старији од 6 месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

      -потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у последње три године,

     -извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од 6 месеци);

      -извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од 6 месеци);

      – извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини  у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од 6 месеци);

   4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. Овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених **у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-за правна лица-извод из регистра (не старији нод шест месецидо дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергијеиз обновљивих извораод биомасе и сточарстваи енергетска дозволаодносно сагласностнадлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са министарством пољопривреде и заштите животне средине;

-за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дизволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оргинале докумената из тачке 2. Овог одељка на увид комисији за спровођење поступка јавног надметања.  Најповпљнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оргинале докумената из тачке 2. Овог одељка комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дуђан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на депозитни рачун Опшине Мали Зворник:840-789804-38.

10.Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене , потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50 % понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредног газдинства  која:

1.) су у пасивном статусу

2.) нису испунила све обавезе изпретходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3.) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4.) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5.) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6.) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

III

 – Документација за пријављивање на јавно надметање –           

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа:
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине  могу се преузети сваког радног дана на писарници општине Мали Зворник.

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

                   Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни: 

 •  Адреса:Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38., Комисија за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

IV

 – Рок за подношење пријаве – 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 часова, дана 09.09.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Мали Зворник до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

V

– Јавно надметање – 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта  и објеката из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Мали Зворник, улица Краља Петра 1  бр.38, и то:

 

– КО Брасина дана 12.09.2016. године у 8:00 часова

– КО Будишић дана 12.09.2016. године у 08:30 часова

– КО Доња Борина дана 13.09.2016. године у 09:00 часова

– КО Доња Трешница дана 13.09.2016. године у 09:30 часова

– КО Мали Зворник дана 14.09.2016. године у 10:00 часова

– КО Радаљ дана 14.09.2016. године у 10:30 часова

– КО Сакар дана 15.09.2016. године у 11:00 часова

– КО Велика Река дана 15.09.2016. године у 11:30 часова

– КО Читлук  дана 15.09.2016. године у 12:00 часова  

VI

– Плаћање закупнине – 

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

VII

 – Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања – 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Општинске управе општине Мали Зворник.

 Уколико је перод закупа дужи од једне године, закупнина се  плаћа најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити  и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листуопштине Мали Зворник“, на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник, месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у  „Службеном листу општине Мали Зворник“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 06-1159                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                           Зоран Јевтић, дипл. инж. рударства, с.р.

Дана: 17.08.2016. године