На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11,88/13,105/14, 10/16-др. закон, 108/16, 113/17 I 95/18), члана 65. став 1. тачка 11. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 21/18), Председник општине Мали Зворник, објављује

О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

I

Предмет јавног надметања је продаја следећих покретних ствари: 

1.        Метални делови – старо гвожђе ( метална платформа, метални носачи), метални носачи УНП 16×14мx3.5м, УНП -8×14мx2ком., и ребрасти лим дебљине 4мx15м, који се налази у згради где је димњак и тежине су око 2000 кг, а почетна цена је 18 динара са ПДВ-ом за 1 кг материјала,
2.       Поцинковани лим разни у ролнама ( 1мм x Ø 45 дужине 2м – 14 ком, 2мм x Ø 45 дужине 2м- 5 ком) тежине око 4000кг а почетна цена је 14 динара са ПДВ-ом за 1 кг материјала,
3.       Метални делови – старо гвожђе ( металне цеви од грејања Ø75 до Ø40 mm -4 ком., са ал изолациом) тежине око 10000 кг, а почетна цена је 18 динара са ПДВ-ом за 1 кг материјала,
4.       Ал – лим тежине око100 кг, а почетна цена је 80 динара са ПДВ-ом за 1 кг материјала,
5.       Елементи димњака и делови (који је неопходно демонтирати од стране понуђача), пречника Ø 1м и висине 20 метара састављеног од више елемената и два бочна вентилатора, почетна цена је 1000 динара са ПДВ-ом за сав материјал од димњака и вентилаторе.

 

II

Услови за пријаљивање на јавно надметање 

Усмено јавно надметање одржаће се 20.05.2019. године, у згради Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38, 15318 Мали Зворник у Скупштинској сали у 11:00 часова.

Датум завршетка пријема пријаве за учешће у поступку јавног надметања је 20.05.2019.године, до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Мали Зворник до наведеног рока. Неблаговремене и нeпотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

Пријава правног лица треба да садржи:  назив и седиште, податке и упис у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа), матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана.

Пријава физичког лица садржи:  име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана. 

Пријава, физичког лица мора да садржи у случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање, које мора бити оверено од стране јавног бележника или другог надлежног органа.

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној коверти на адресу Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38.,уписати назнаку ПРИЈАВА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ОГЛАСУ (БРОЈ ОГЛАСА) -НЕ ОТВАРАТИ, уз навођење подносиоца пријаве. Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Покретне ствари које су предмет овог огласа могу се погледати у договору са контакт особом – Зоран Бркић, телефон 069/8046442.

III

Доказ о уплати депозита

Сви поњуђачи дужни су положити депозит у износу од 5.000,00 (петхиљада) динара уплатом на текући рачун Општинске управе општине Мали Зворник број 840-789804-38, са позивом на број 97   97-065.

Доказ о уплати депозита понуђачи достављају заједно са пријавом или на дан одржавања јавног надметања.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем поњуђачу депозит ће бити урачунат у куповну цену. На повраћај депозита нема право учесник на јавном надметању који не прихвати почетну цену, који излицитира највећу цену, а не закључи уговор или не уплати купопродајну цену у утврђеном року.

IV

Јавно надметање ће се одржати према следећим правилима: 

Услови за спровођење поступка јавног надметања, су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Почетна цена дата је у динарима и мора се дати за сваку појединачну ставку засебно.

Минимално повећање цене, однoсно, лицитациони корак је 1 динар за 1 килограм материјала, осим за ствари из тачке I подтачка 5 овог Огласа где је један лицитациони корак 100 динара за наведени материјал.

Предмет продаје доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђне цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.

Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од  5 (пет) дана од дана потписивања зписника о резултатима јавне лицитације. Купљене непокретности купац је дужан да исплати у целости пре преузимања истих, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања купопродајног уговора.

Купац који у року не плати продајну цену, губи право на куповину покретних ствари које су предмет овог Огласа.

Трошкове ПДВ-а (цене су дате са ПДВ-ом), трошкове преноса власништва, као и трошкове транспорта наведених покретних ствари и друге трошкове, сноси купац. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију. 

Додатне информације 

За све додатне информације можете се обратитит на телефон 069/8046442, контакт особа Зоран Бркић.            

Овај Оглас је објављен дана 09.05.2019. године на огласној табли Општине Мали Зворник, на интернет страници општине Мали Зворник и у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије  „Информер“. 

Број: 06-863/2019-2
Дана: 07.05.2018. године
У Малом Зворнику                                                                      

Председник општине
 Зоран Јевтић дипл. инж. руд.с.р.