Република Србија
Општина Мали Зворник
Број:06-2219/1
Дана, 23.12.2014.године
Мали Зворник           

        На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,81/09, 24/11, 121/12 и 132/14), члана 39. и 40. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.8/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр 10/08,13/08,2/09,2/12 и 9/13), општина Мали Зворник на основу Одлуке Скупштине општине Мали Зворник  број:06-2219 од 22.12.2014.године,  расписује 

О Г Л А С

за прикупљање понуда ради давања у закуп на одређено време уређеног грађевинског земљишта у јавној својини у КО Мали Зворник ради постављања привременог објекта за обављање услужне делатности

 

         1. Расписује се оглас за прикупљање понуда за давање у закуп на одређено време уређеног, неизграђеног грађевинског земљиште у јавној својини, путем прикупљања писаних понуда  ради постављања привременог објекта у Малом Зворнику,  КО Мали Зворник и то:

–  део к.п. бр.567, у КО Мали Зворник  у површини  14,50 м2.

       

         2 Према Програму постављања привремених објеката на територији општине Мали Зворник у питању  је о локација бр. 11. у улици Краља Петра I у Малом Зворнику,преко пута поште.

        3. Изабрани закупац дужан је на предметном грађевинско земљишту да постаи привремени објекат према условиима из Програма и овог Огласа, а за обављање услужне делатности, уз обавезу запошљавања најмање два лицa.

          Трошкове комуналног уређења и опремања објекта сноси будући закупац.  

        4.Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

        5. Почетни износ закупнине утврђује се у висини тржишне вредности закупнине у износу од 60,00 динара, односно 870,00 динара на месечном нивоу.

         Усклађивање закупнине вршиће се са порастом цена на мало у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике.

        6. Земљиште из тачке 1. ове Одлуке даје се у закуп на одређено време у трајању од 5 година.

        7. Сваки од учесника на огласу уплаћује износ у висини од 20%  од почетног износа закупнине.

            Повраћај гарантног износа учесницима на огласу који не добију у закуп земљиште извршиће се у року од 3 дана од дана окончања поступка о избора најповољнијег понуђача, а најповољнијем понуђачу се износ депозита урачунава у износ закупнине.

        8. Учесник на огласу губи право на повраћај гарантног износа у случају одустанка од своје понуде, као и ако добије земљиште, а не закључи уговор о закупу са Општином Мали Зворник у року од 30 дана од дана доношења Одлуке по овом огласу.

        9. Понуда обавезно мора да садржи:

            1)  Име, презиме и адресу, као и матични број физичког лица, односно за предузетнике и матични број радње из јединственог регистра радњи, као и порески идентификациони број,

            2)  Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар радњи код Агенције за привредне регистре, као и порески идентификациони број,

            3)   Уредно овлашћење за заступање,

            4)   Понуђени износ закупнине, као и

             5)   Доказ о уплаћеном гарантном износу.

        10. Понуде се подносе у року од 30 дана од дана објављивања огласа Комисији за спровођење поступка прикупљања понуда јавним огласом за давање земљишта у закуп, на адресу Општина Мали Зворник, 15318 Мали Зворник, Краља Петра 1 бр.38. За Комисију за давање земљишта у закуп по огласу,у затвореном коверту, са назнаком „не отварати“, поштом или лично на писарници Општине Мали Зворник.

       11.Отварање понуда извршиће се дана 26.01.2015. године, у 11,00 часова, у сали Општинског већа општине Мали Зворник, у згради Општине Мали Зворник, у Малом Зворнику, улица Краља Петра 1 бр.38.

       12.Понуђени износ закупнине мора бити изражен у динарском износу који може бити или исти, или већи од од почетног износа закупнине утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда.

       13.Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити.

Понуда ће се сматрати неблаговременом у случају да је поднета по истеку рока означеног у овом јавном огласу за подношење понуда.

Неуредном понудом се сматра понуда која је поднета у отвореној коверти, односно  која не садржи све потребне податке  и уредно захтевана документа из члана 41. Одлуке о грађевинском земљишту и огласа, односно понуда код које износ понуђене закупнине није дат у складу са овим огласом ( изражен је у процентима, или је нижи од почетног износа закупнине и сл.).

      14. Земљиште описано у тачки 1. огласа даће се у закуп закуподавцу који понуди највиши износ закупнине и иста се не може накнадно умањивати и који се обавеже да запосли више незапослених лица, а не мање од два лица.

      15. Уговор између најповољнијег понуђача и општине Мали Зворник ће се закључити у року од 30 дана по коначности решења надлежног органа о давању у закуп предметног земљишта, којим уговором ће се уредити, услови и рок плаћања закупнине, као и услови и рок изградње привременог објекта.

      16.Оглас је објављен на огласној табли Општине Мали Зворник дана 23.12.2014.године и од тог дана ће се рачунати рок од 30 дана за подношење пријава на оглас.

           За све информације обратити се Општинској управи општине Мали Зворник, телефон 015/472-270, контакт особа Драгољуб Васић.

  

                                                              Општина Мали Зворник