IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

4. Општинско правобранилаштво
Члан 94.

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.

Јелена Јовић
Краља Петра I 38
15318 Мали Зворник
Телефон: 015/7-195-188 локал 130
e-mail: jelena.jovic@malizvornik.ls.gov.rs

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Мали Зворник обавља Општинско правобранилаштво Општине Мали Зворник.
Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Општине, њених органа, организација и служби, као и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Општине.

Правобранилаштво у судском и управном поступку заступа Општину, њене органе, организације и службе ради остваривања њихових имовинских права и интереса и има положај законског заступника.

Правобранилаштво може заступати и друга правна лица у погледу њихових имовинских права и интереса, под условом да та лица немају организовану правну службу и да њихови интереси нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.

Правобранилаштво предузима превентивне мере пре покретања парничног или другог поступка ради споразумног решавања спорног односа.
Правна или физичка лица која намеравају да покрену поступак против Општине, њених органа, организација и служби или других правних лица чија имовинска права и интересе заступа Правобранилаштво, могу се обратити Правобранилаштву са предлогом за споразумно решење спорног односа.