IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Органи Општине
Члан 27.

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.
У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Општине је и Општинско правобранилаштво.

Презумпција надлежности
Члан 28.

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим статутом.
Скупштина општине доноси акте општег карактера.
Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши Општинско веће.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина општине.

Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинска управа

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Општине је и

Општинско правобранилаштво