На основу члана 25, 35 и 216. Став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), Просторног плана РС („Сл.гласник РС“, бр. 88/10), Просторног плана општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 08/12, 11/17 и 19/17), Скупштина општине Мали Зворник, на својој седници одржаној 11. јула 2022.године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за изградњу мреже водоснабдевања – примарног водовода друге висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 15 km и ширини појаса 20 m, општина Мали Зворник

Преузмите План