Плански документ јесте акт којим учесник у планском систему поставља циљеве, утврђује приоритете јавних политика, односно планира мере и активности за њихово достизање, у оквирима својих надлежности и у вези са својим функционисањем (Члан 4. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018))

Врсте планских докумената су:
1) документи развојног планирања;
2) документи јавних политика, и
3) остали плански документи.

           

План развоја јединице локалне самоуправе јесте дугорочни документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе.

План развоја из става 1. овог члана садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом јединице локалне самоуправе.

Овде можете преузети план и упознати се са визијом којој тежи наша општина.

 

Учесници у планском систему, поред докумената јавних политика, усвајају и друга планска документа у складу са законом, у које спадају и средњорочни планови и финансијски планови.

Средњорочни план јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.

Средњорочни план се израђује на основу важећих докумената јавних политика, уз уважавање приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети.

Овде можете преузети Средњорочни план општине Мали Зворник за период 2022-2024. године.

     

Према Члану 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и Члану 18. Статута општине Мали Зворник (Број: 06-809 од 01.09.2008.године) надлежност општине је да преко својих органа, у складу с Уставом и законом доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја.

Овде можете преузети Стратегију одрживог развоја општине Мали Зворник 2019-2025.

   

Стратегија развоја образовања и васпитања деце предшколског узраста општине Мали Зворник за период 2020 – 2025. године иницирана је пројектом „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији“ ( Support to Preschool Education System Reform in Serbia – SUPER ), који се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја . Пројектом управља Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

   

Стратегија руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године треба да садржи: визију, преглед и анализу постојећег стања, опште и посебне циљеве, мере за постизање општих и посебних циљева, кључне показатеље учинака на нивоу општих и посебних циљева и мера, институционални оквир и план за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање о спроведеним мерама.

    

Сврха Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник јесте упознавање са стањем безбедности саобраћаја у којем се налазимо сада, приказ стања безбедности саобраћаја којем тежимо и смернице којима ћемо најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања.

У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ

Локални план управљања отпадом за општину Мали Зворник за период 2022-2032 године урађен је у складу са Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 2031. године, и Студијом оправданости придруживања Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ (Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и СЕТ Шабац, Београд 2020. године). Локални план је у потпуности усклађен и са свим усвојеним стратегијама општине Мали Зворник, и урађен је у сарадњи са стручним службама Општинске управе Мали Зворник и ЈКП„Дрина“.