Плански документ јесте акт којим учесник у планском систему поставља циљеве, утврђује приоритете јавних политика, односно планира мере и активности за њихово достизање, у оквирима својих надлежности и у вези са својим функционисањем (Члан 4. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2018))

Врсте планских докумената су:
1) документи развојног планирања;
2) документи јавних политика, и
3) остали плански документи.

           

План развоја јединице локалне самоуправе јесте дугорочни документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе.

План развоја из става 1. овог члана садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом јединице локалне самоуправе.

Овде можете преузети план и упознати се са визијом којој тежи наша општина.

     

Према Члану 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и Члану 18. Статута општине Мали Зворник (Број: 06-809 од 01.09.2008.године) надлежност општине је да преко својих органа, у складу с Уставом и законом доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја.

Овде можете преузети Стратегију одрживог развоја општине Мали Зворник 2019-2025.

У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ

   

Стратегија руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године треба да садржи: визију, преглед и анализу постојећег стања, опште и посебне циљеве, мере за постизање општих и посебних циљева, кључне показатеље учинака на нивоу општих и посебних циљева и мера, институционални оквир и план за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање о спроведеним мерама.

У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ

    

Сврха Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник јесте упознавање са стањем безбедности саобраћаја у којем се налазимо сада, приказ стања безбедности саобраћаја којем тежимо и смернице којима ћемо најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања.