Стратегија руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године треба да садржи: визију, преглед и анализу постојећег стања, опште и посебне циљеве, мере за постизање општих и посебних циљева, кључне показатеље учинака на нивоу општих и посебних циљева и мера, институционални оквир и план за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање о спроведеним мерама.

Документа:

Архива вести:

110, 2021

УПИТНИК: Ставови учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају у општини Мали Зворник

За потребе израде Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник планирана је и анализа ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја у општини Мали Зворник. Ставови о безбедности саобраћаја прикупљају се помоћу упитника који [...]