На основу члана 10. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 02/15), Комисија за прикупљање понуда од банака за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Мали Зворник, образована Решењем Председника општине Мали Зворник, дана 20.03.2019. године упућује 

П О З И В    Б А Н К А М А  
ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
 

за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Мали Зворник
на домаћем финансијском тржишту новца у 2019. години.
 

У складу са чланом чланом 10. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), локални трезори одговорни су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалних власти. Министарство финансија Републике Србије омогућило је јединицама локалне самоуправе да пласирају слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора, код банака, ради њиховог укамаћења, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије. Општина Мали Зворник је заинтересован да слободна новчана средства свог Консолидованог рачуна трезора депонује на одређено време до краја 2019. године. С тим у вези, упућујемо позив банкама, да доставе своју понуду о висини каматне стопе, за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Мали Зворник и то за :

–   Депозите по виђењу до 150.000.000,00 динара,

уз обавезу банке да на први позив депонента у свему поступи по захтеву депонента и стави средства депонована по виђењу на располагање, а што ће бити дефинисано Уговором о депоновању.

Понуду је потребно сачинити у складу са чланом 37. Став 1. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ број.  61/2005, 107/2009, 78/2018, 68/2015 и 95/2018).               

Понуду је потребно доставити у следећим интервалима:

Износ у РСД

Каматна стопа

До  50.000.000,00 динара

 

Од 50.000.000,00 до 100.000.000,00 динара

 

Од 100.000.000,00 до 150.000.000,00 динара

 

Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38 , са назнаком: „Понуда – депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора – не отварај“. Рок за достављање понуда је 5 (пет) дана, од дана објављивања јавног позива на интернет страници општине Мали Зворник: www.malizvornik.rs, односно до 25.03.2019. године до 13,00 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.03.2019. године до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране. Критеријум за избор најповољније понуде је висина понуђене каматне стопе. Са изабраним понуђачем, Општина Мали Зворник закључиће Уговор о депоновању средстава Консолидованог рачуна трезора. 

Особа за контакт: Милан Јевтић, Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности, контакт телефон  015/ 471-896.