На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  ЗА ИЗГРАДЊУ НА КАТ.П.БР.1700 К.О.БРАСИНА ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу на кат.п.бр. 1700 К.О.Брасина, општина Мали Зворник, обавиће се од 08.10.2018године до 15.10.2018године, у канцеларији број 28.на првом спрату у згради СО Мали Зворник,улица Краља Петра I бр. 38.

 

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Николић Миле из Брасине. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Друштво за консалтинг, промет и услуге “Subić Company“ doo. Лозница.

            Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10-15оо часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше  увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38. 

                                                     ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                           МАЛИ ЗВОРНИК