Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Број: 06-2198
Дана: 12.11.2015.године
Мали Зворник 

На основу члана 16. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр.128/14), начелник Општинске управе општине Мали Зворник, доноси: 

     П Р А В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД  ЗНАЧАЈА  ЗА УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 Члан 1.

            Овим Правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања, начин одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање у Општинској управи општине Мали Зворник (у даљем тексту: Послодавац). 

Члан 2.

            Послодавац који има више од десет запослених одређује лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача (у даљем тексту: Закон). 

Члан 3.

            Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, писмено или усмено.

Члан 4.

            Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, у складу са Законом, уколико постоје техничке могућности.

            Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на записник.

            Уколико се достављање информације врши непосредно предајом писмена или усмено, о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем сасатавља се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, и то приликом предаје писмена односно приликом узимања писмене изјаве од узбуњивача.

            Уколико се достављање писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум пријема пошиљке код послодавца.

            Ако је поднесак упућен електорнском поштом као време подношења послодавцу сматра се време које је назначено у потврди о пријему електорнске поште, у складу са Законом. 

Члан 5.

            Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем садржи:

            – кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, време,

            – место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању,

            – податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откивени,

            – податке о послодавцу, печат послодавца, потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

            Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели. 

Члан 6.

            Обичне и препоручене пошиљке не којима је означено да се упућује лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код послодавца или на којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем може да отвори само лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем. 

Члан 7.

            У случају анонимних обавештења, поступа се у складу са Законом о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр.128/14).

            У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се обавештава послодавац, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.

Члан 8.

            Ако се узимају изјаве од лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, о томе се саставља записник.

            На садржину записника, може се ставити приговор. 

Члан 9.

            По окончању поступка саставља се извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, предлажу мере ради отклањања уочених неправилности и последица, штетне радње у вези са унутрашњим узбуњивањем.

            Извештај из става 1. овог члана, доставља се послодавцу и узбуњивачу, о коме се узбуњивач може изјаснити.

            Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем могу да се предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог члана.

Члан 10.

            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли општине Мали Зворник.

                                                                                     Начелник ОУ

                                                                          Владимир Петровић, с.р.


Овај Правилник објављен је дана 12.11.2015.године на огласној табли општине Мали Зворник и ступа на снагу 20.11.2015.године. 

Правилник>>>