Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:06-2595
Дана 28.12.2015.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ број 96/2015), на предлог грађевинског инспектора Општинске управе општине Мали Зворник бр.356-59 од 23.12.2015.године, Начелник Општинске управе општине Мали Зворник, доноси 

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

I

У поступку спровођења Програма пописа незаконито изграђених објеката, територија општине Мали Зворник подељена је на  23 зоне,  а те зоне су: 

1.    БРАСИНА: Целокупна месна заједница је једна зона.

2.    ДОЊА БОРИНА: Целокупна месна заједница је једна зона.

3.    РАДАЉ: Засеок Жарковићи, Амбариште и Липово брдо.

4.    РАДАЉ: Засеок  Шевар и Рогуља.              

5.    МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Светосавска и Београдска.

6.    МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Железничка и Кружни пут.                              

7.    МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Првомајска и улица Војводе Бојовића.

8.    МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Церска.

9.    МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Предрага Ердељана.

10.  МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Вука Караџића.

11.  MAЛИ ЗВОРНИК: Улица Радничка, Змај Јовина и Мике Аласа.

12.  МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Борањска и улица Учитеља  Мије и Вере.

13.  МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Јована Цвијића и Светозара Вучићевића Баће.

14.  МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Милоша Гајића.

15.  МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Краља Петра I.

16.  МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Рибарска и Дринска улица.

17.  МАЛИ ЗВОРНИК: Улица Бучевска и улица Николе Тесле.

18.  САКАР: Целокупна месна заједница је једна зона.

19   БУДИШИЋ: Целокупна месна заједница је једна зона.

20.  АМАЈИЋ: Целокупна месна заједница је једна зона.

21.  ДОЊА ТРЕШЊИЦА: Целокупна месна заједница је једна зона.

22.  ЦУЛИНЕ: Целокупна месна заједница је једна зона.

23.  ВЕЛИКА РЕКА:Целокупна месна заједница је једна зона.

II

  

 ДИНАМИКА ПОПИСА:           

            Крајњи рок за завршетак пописа је 27.11.2016.године. Попис се ради на обрасцу – Појединачни пописни лист за евидентирање незаконито изграђених објеката, који је објављен у Правилнику о садржини обрасца- појединачног пописног листа за евидентирање незаконито изграђених објеката (Сл. Гласник РС. бр.102/2015). 

            Рок за попис зоне број 1 је 10 дана
            Рок за попис зоне број 2 је 12 дана
            Рок за попис зоне број 3 је 10 дана
            Рок за попис зоне број 4 је 10 дана
            Рок за попис зоне број 5 је 9 дана
            Рок за попис зоне број 6 је 8 дана
            Рок за попис зоне број 7 је 6 дана
            Рок за попис зоне број 8 је 5 дана
            Рок за попис зоне број 9 је 5 дана
            Рок за попис зоне број 10 је 12 дана
            Рок за попис зоне број 11 је 8 дана
            Рок за попис зоне број 12 је 6 дана
            Рок за попис зоне број 13 је 7 дана
            Рок за попис зоне број 14 је 4 дана
            Рок за попис зоне број 15 је 7 дана
            Рок за попис зоне број 16 је 5 дана
            Рок за попис зоне број 17 је 5 дана
            Рок за попис зоне број 18 је 7 дана
            Рок за попис зоне број 19 је 6 дана
            Рок за попис зоне број 20 је 5 дана
            Рок за попис зоне број 21 је 10 дана
            Рок за попис зоне број 22 је 8 дана
            Рок за попис зоне број 23 је 10 дана

 

III 

ПОПИСИВАЧИ: 

Да би се попис урадио по предвиђеној динамици потребно је образовати комисију за попис која треба да има 12 чланова.
Сви чланови морају радити цело радно време. Свака екипа пописивача има два члана на терену.
Сваки дан би излазило 6 екипа за пописивање и сваки дан би било пописано 40 домаћинстава.
Да би се испоштовала динамика потребно је почети са пописом што хитније.

IV 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РАД: 

Потребно је обезбедити два аутомобила за пописиваче.
Потребно је набавити 6 пантљика  за мерење.
Потребно је набавити 6 фасцикли на којима се може писати.
Потребно је набавити 12 индентификационих картица за пописиваче. 

V 

Овај Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Мали Зворник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на званичној интернет адреси општине Мали Зворник. 

У Малом Зворнику                             Начелник Општинске управе
28.12.2015. године                                Владимир Петровић,с.р.

 

О б р а з л о ж е њ е 

            Народна Скупштина Републике Србије донела је Закон о озакоњењу објеката, којим су  уређени услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу (незаконито изграђени објекти), услови, начин и поступак издавања решења о озакоњењу, правне последице озакоњења, као и друга питања од значаја за озакоњење објеката. Наведни Закон објављен је у „Службеном гласнику РС“ број: 96/2015 дана 26.11.2015.године, а ступио је на снагу дана 27.11.2015.године.

У члану 7. Закона о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“.бр.96/2015) регулисано је питање пописа незаконито изграђених објеката за које није поднет захтев за легализацију, у складу са раније важећим законом, којим је била уређена  легализација објеката, а који је видљив на сателтском снимку територије Републике Србије из 2015.године.

Наведеним чланом регулисано је, да се попис незаконито изграђених објеката ближе описаних у претходном ставу, врши према програму пописа по зонама, односно целинама, који на предлог грађевинске инспекције доноси начелник општинске управе.

Сходно одредбама члана 7. Закона о озакоњењу објеката грађевински инспектор општинске управе општине Мали Зворник сачинио је предлог Програма пописа незаконито изграђених објеката на територија општине Мали Зворник број: 356-59/2015-03 од 23.12.2015.године. На основу предлога Програма грађевинског инспектора начелник општинске управе општине Мали Зворник донео је Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Мали Зворник. Програм ће бити објављен на званичној интернет адреси општине Мали Зворник. 

У Малом Зворнику                             Начелник Општинске управе
28.12.2015 године                               Владимир Петровић, с.р.