РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 15 дана у периоду од 17.10.2022. године до 31.10. 2022. године закључно,  сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 23. у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Елаборат за План детаљне регулације „Марков мост“ у КО Радаљ, Општина Мали Зворник,  биће изложен у холу зграде  општине и  у дигиталном облику на званичној  интернет страни  Општине Мали Зворник www.malizvornik.ls.gov.rs

Позивају се  органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања раног јавног увида,  доставе примедбе и сугестије на предложено планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул.Краља Петра I број 38.у Малом Зворнику.

Одељење за привреду,  инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима, која врше увид у наведени плански документ, у горе назначеном термину.

Информације о термину и месту одржавања седнице комисије за планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују као и остала додатна обавештења у вези раног јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/ 7195-188 , локал 128 (или 124).

Обавештавамо грађане да своје примедбе, коментаре и сугестије на Јавну презентацију Елабората за План детаљне регулације „Марков мост“ у КО Радаљ, Општина Мали Зворник, могу поднети и путем портала еУправе, покретањем електронске услуге на следећем линку

Одељење за привреду, инспекцијске послве,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Јавни оглас

Елаборат за План детаљне регулације „Марков мост“ у КО Радаљ