Na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji (“ Sl.glasnik RS “, br. 72/2009, 81/2009 – ispr. 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021 ) i čl. 36-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19), oglašava:

RANI JAVNI UVID
Elaborata za potrebe ranog javnog uvida plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na k.p. broj 2505/1 KO Radalj

RANI JAVNI UVID obaviće se u trajanju od 15 dana u periodu od 19.08.2022. godine do 02.09. 2022. godine zaključno, svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u kancelariji broj 23. u zgradi Skupštine Opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I broj 38. u Malom Zvorniku.

Elaborat za potrebe ranog javnog uvida plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na k.p. broj 2505/1 KO Radalj, biće izložen u holu zgrade opštine i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet strani Opštine Mali Zvornik www.malizvornik.ls.gov.rs

Pozivaju se organi, organizacije, javna preduzeća i ostali nosioci javnih ovlašćenja, kao i zainteresovana pravna i fizička lica, da za vreme trajanja ranog javnog uvida, dostave primedbe i sugestije na predloženo plansko rešenje u pismenoj formi, Odeljenju za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru u zgradi Skupštine Opštine Mali Zvornik, ul.Kralja Petra I broj 38.u Malom Zvorniku.

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima, koja vrše uvid u navedeni planski dokument, u gore naznačenom terminu.

Informacije o terminu i mestu održavanja sednice komisije za planove, kojoj će podnosioci primedbi moći da prisustvuju kao i ostala dodatna obaveštenja u vezi ranog javnog uvida mogu se dobiti radnim danima na telefon broj 015/ 7195-188 , lokal 128 (ili 124).

Obaveštavamo građane da svoje primedbe, komentare i sugestije na Rani Javni uvid Elaborata za potrebe ranog javnog uvida plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na k.p. broj 2505/1 KO Radalj, mogu podneti i putem portala eUprave, pokretanjem elektronske usluge na sledećem linku

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslve,
urbanizam i objedinjenu proceduru
OPŠTINSKA UPRAVA MALI ZVORNIK

Javni poziv

Elaborat za potrebe ranog javnog uvida plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na k.p. broj 2505/1 KO Radalj

Planirana pretežna namena