Нa oснoву члaна46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( “ Сл.гласник РС “, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021 ) и чл. 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене Плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“ , општина Мали Зворник

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 15 дана у периоду од 24. 07. 2023. године до 07. 08. 2023. године закључно, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 31. у згради Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Елаборат за потребе Раног јавног увида Измене Плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“, општина Мали Зворник , биће изложен у дигиталном облику на званичној интернет страни Општине Мали Зворник www.malizvornik.ls.gov.rs и у аналогном облику у холу зграде Општине.

Позивају се органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања раног јавног увида, доставе примедбе и сугестије на предложено Планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима, која врше увид у наведени Плански документ, у горе назначеном термину.

Термин и место одржавања седнице Комисије за Планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују биће накнадно објављени.

Сва додатна обавештења у вези раног јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/ 7 195-188 , локал 124 и локал 131.

Обавештавамо грађане да своје примедбе, коментаре и сугестије на Рани Јавни увид Измене Плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“ , општина Мали Зворник, могу поднети и путем портала еУправе, покретањем електронске услуге на следећем линку 👉 https://euprava.gov.rs/usluge/6779

Одељење за привреду, инспекцијске послве,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Измене Плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“ , општина Мали Зворник