Општинска управа општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 36-43, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 64/2015), оглашава: 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ПУТА У ВЕЛИКОЈ РЕЦИ,ОД ДРЖАВНОГ ПУТА ДО УКЛАПАЊА У ПУТ О-29, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

РАНИ ЈАВНИ УВИД, обавиће се у трајању од 15 дана у периоду од 28.09.2018 до 13.10.2018. године, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 23. у згради Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Петра l број 38. У Малом Зворнику.

 

            Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ свим заинтересованим физичким и правним лицима, која врше рани јавни увид у планска документа, у горе назначеном термину.

            За време трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на предложене измене и допуне наведених планских аката у писменој форми Одељењу за привреду, урбанизам и инспекцијске послове, у канцеларији број 23. у згради Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Петра l број 38. У Малом Зворнику.

            Сва додатна обавештења у вези раног јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/7 195-188 у канцеларији број 23. у згради Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Петра l број 38. У Малом Зворнику. 

 

                                                                       Одељење за привреду

                                                                       урбанизам и инспекцијске послове

                                                                        ОПШТИНСКА  УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК