IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Председник Скупштине
Члан 56.

Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.
Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини.

Избор председника Скупштине
Члан 57.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.

Разрешење председника Скупштине
Члан 58.

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата:
1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одборника.
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

Заменик председника Скупштине
Члан 59.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.
Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини.

Секретар Скупштине
Члан 60.

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.
Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

Пословник Скупштине
Члан 61.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и њених радних тела и друга питања везана за њихов рад уређују се пословником Скупштине.
Пословник доноси Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

Председник Скупштине општине Мали Зворник

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине. Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

Драган Савић

Email: skupstinaopstine@malizvornik.ls.gov.rs

Биографија

Драган Савић, рођен 26.11.1973. године у Лозници. Завршио је средњу школу у Каракају, смер техничар електроенергетике. Живи у Великој Реци.

Од 1994. године успешно ради као предузетник. Власник је више трговинских маркета “СКРОЗ“ ДОО, који запошљавају преко 200 радника. Ожењен је и отац двоје одрасле деце.

У периоду од 2014. до 2016. године успешно је обављао функцију члана Општинског већа општине Мали Зворник, а од 2016. године до данашњег дана функцију одборника у Скупштини општине Мали Зворник.

Секретар Скупштине општине Мали Зворник

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен. Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Слађана Марковић
дипломирани правник

Канцеларија број: 21

Тел: 064/558-5657

Биографија

Слађана Марковић је рођена 24.04.1980. године у селу Цулине, општина Мали Зворник. Основну школу завршила је у Амајићу, а Гимназију у Малом Зворнику. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2008. године.

Током студија радила је У Друштвеном предузећу за производњу грађевинског материјала РАВНАЈА, Мали Зворник. По завршетку Правног факултета запослила се у Библиотеци „17.септембар“ у Малом Зворнику на месту библиотекара. Стручних испит у библиотечко -информационој делатности положила 2009. године, а државни стручни испит 2016. године.

У периоду од 2008. до 2012. године успешно је обављала функцију секретара Изборне комисије општине Мали Зворник, а од 2012. године функцију заменика секретара Изборне комисије општине Мали Зворник.

Удата је и има троје деце.